Actualitat

Tant les escoles autoritzades com les no autoritzades han de cancel·lar la seva activitat durant 15 dies

30/10/2020
En atenció al disposat a la RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, publicada avui al DOGC, les escoles de formació no reglada han de suspendre l’activitat presencial durant un període de 15 dies a comptar des d’avui.

L’article 12 de l’esmentada Resolució estableix la suspensió de les activitats extraescolars que es realitzen fora del centre educatiu:

  • Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts).

  • Se suspenen les activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport escolar i les activitats extraescolars que es realitzen fora de l’horari lectiu habitual dins o fora del centre educatiu amb un propòsit educatiu o formatiu.

Als efectes d’aquesta Resolució, no tenen consideració d’activitat extraescolar, perquè són ensenyaments reglats, la formació que imparteixen els centres d’educació d’adults, les escoles oficials d’idiomes i els ensenyaments de règim especial reglats. En aquests casos, els centres han d’adoptar mesures per reduir l’assistència presencial dels seus alumnes.

Els ensenyaments de dansa de règim especial reglats es troben regulats al capítol VI de la Llei Orgànica d’Educació i a dia d’avui es desenvolupen en els estudis Professionals i Superiors.

Així doncs, les escoles de dansa autoritzades i no autoritzades, ja que cap de les dues no és reglada, han d’aturar la formació presencial per un període de 15 dies.