Actualitat

Subvencions pluriennals per al desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional pel període 2018-2020

05/04/2018

Data límit per a presentar sol·licituds: 25 d’abril

L’objecte d’aquestes bases és donar suport al desenvolupament de projectes de dansa de sala i de carrer de caràcter professional per al període 2018-2020.

Poden optar-hi les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que gestionin companyies de dansa i que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa, domiciliades a l’Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu amb establiment operatiu a l’Estat espanyol, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d’espectacles de dansa.

Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses abans esmentades que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), d’acord amb la Llei l’Estat 18/1982

També hi poden optar les entitats privades sense ànim de lucre, que gestionin companyies de dansa i que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa, domiciliades a l’Estat espanyol o en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòic Europeu amb establiment operatiu a l’Estat espanyol, que acreditin una trajectòria consolidada en la producció d’espectacles de dansa.

No poden optar-hi els ajuntaments de Catalunya o ens vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

Bases i documentació que cal presentar aquí.