Actualitat

Subvencions per a projectes culturals de caràcter puntual

09/06/2022

El termini de presentació de sol·licituds és del 10 de juny a l’1 de juliol

Tots aquells projectes de qualsevol disciplina cultural i d’interès per a la ciutat, que tinguin caràcter excepcional, singular i no periòdic, i que es facin en el decurs d’aquest any 2022, poden optar a obtenir una subvenció de la convocatòria que l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut de Cultura (ICUB), obre el 10 de juny i que es tancarà l’1 de juliol. S’hi poden presentar persones físiques i jurídiques, tinguin o no seu social a Barcelona, sempre que el projecte es desenvolupi en aquesta ciutat. La proposta ha de tenir per objectiu contribuir a la millora de l’activitat i el teixit cultural de la ciutat. 

La convocatòria preveu dues grans modalitats: la A fa referència a aniversaris, efemèrides i celebracions, i la B a projectes nous o primeres edicions i amb voluntat de continuïtat. És oberta a totes les formes d’expressió cultural: arts escèniques, música, dansa, audiovisual, arts visuals, literatura, tecnologia, socioculturals i altres disciplines culturals.

Els formularis de sol·licitud es podran descarregar de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. Les sol·licituds es podran emplenar i presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits. Excepte les persones físiques, la resta de subjectes tenen l’obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

Seran subvencionables, entre d’altres, despeses com ara nòmina i seguretat social del personal fix i eventual, lloguers, subministraments, comunicacions, material fungible d’oficina, assegurances i material tècnic i de producció. En cap cas seran despeses subvencionables ni els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos sobre la renda; les despeses en espècie, com el voluntariat o cessió d’espais, entre d’altres, que no tinguin intercanvi monetari; les despeses d’inversió, incloses les adquisicions de bens mobles i la compra d’equips tecnològics; les despeses realitzades amb data anterior a l’inici del projecte i data posterior a la finalització del projecte; les despeses de productes que poden crear addicció i són perjudicials per a la salut segons els organismes mèdics nacionals i internacionals, com ara el tabac, begudes alcohòliques i altres característiques similars.

L’import de la convocatòria és de 165.000,00 €. Aquesta quantitat podrà ser incrementada, si es considera oportú, restant condicionada a l’existència de crèdit addicional abans de la seva concessió. Per norma general, la quantia de la subvenció atorgada no ultrapassarà el 50% de la despesa total del projecte. Les persones beneficiàries hauran d’acreditar la despesa mitjançant les factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, d’acord amb els requisits que s’estableixin en la convocatòria.

Més informació aquí