Actualitat

Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals de l’ICEC

02/07/2012

Data Límit de la convocatòria: 27 de juliol de 2012

L’ICEC ha publicat una convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals. L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, del món editorial, de la premsa escrita, del multimèdia, del discogràfic i musical, de l’audiovisual i d’altres àmbits de la vida cultural en les modalitats següents:

  • Modalitat de consultoria diagnosi
  • Modalitat de consultoria preferent
  • Modalitat de consultoria específica

Programa Consultoria cultura 2012

Objectius:
· Contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses culturals catalanes.
· Promoure les condicions favorables necessàries per a la innovació en la seva gestió.
· Generar nous recursos i optimitzar els ja existents
· Proveir a les indústries culturals de la informació i eines per a la internacionalització.
· Promoure la transferència tecnològica aplicada a les indústries culturals a través de processos de digitalització.

CONSULTORIA CULTURA DIAGNOSI* 
(Concurrència no competitiva)
Es tracta d’una aproximació a la situació de les diferents àrees de gestió de l’empresa o entitat amb l’objectiu de detectar els factors favorables i desfavorables per al seu desenvolupament i en base a això, establir les propostes de millora. Per a la realització d’una consultoria cultura de diagnosi, la subvenció és d’un màxim del 80% del pressupost de la consultoria, sempre i quan l’import de la consultoria estigui comprès entre els 1.000 euros i els 1.500 euros.

CONSULTORIA CULTURA PREFERENT
(Concurrència no competitiva)
La consultoria cultura preferent té per objecte la internacionalització i la digitalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o serveis que ofereixen.
L’import de la consultoria ha d’estar comprès entre els 2.500€ i els 3.500€
La subvenció és d’un màxim del 70%

CONSULTORIA CULTURA ESPECÍFICA* 
(Concurrència competitiva)
La consultoria cultura específica té per objecte entrar en detall en pautes d’actuació que contribueixin a millorar l’organització,
la gestió, el desenvolupament, la innovació i la competitivitat de les empreses i entitats culturals

L’import de la subvenció pot respondre fins a un 30%, un 40%, un 50% o un 60% del cost total de la consultoria en funció d’una forquilla de puntuació, amb una quantia màxima de 3.500€

* Una única resolució per a totes les modalitats de consultoria (possiblement octubre)

A qui va dirigit?

1- Poden presentar sol·licituds les empreses, tant persones físiques o jurídiques, que:
a) Estiguin domiciliades a Catalunya o en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu amb establiment permanent a Catalunya.
b) Tinguin com a objecte social la realització d’activitats de producció, distribució i/o comercialització de productes, béns i continguts culturals incorporats a qualsevol mena de suport, en l’àmbit audiovisual, discogràfic i musical, del llibre, de la premsa escrita, del multimèdia, de les arts visuals,  de les arts escèniques i dels videojocs, així com les empreses dedicades a la producció, la distribució i/o la comercialització d’espectacles en viu i les empreses productores de serveis culturals

2. Poden presentar sol·licituds les entitats privades sense ànim de lucre i domiciliades a Catalunya l’activitat de les quals estigui relacionada amb les indústries culturals i tinguin com a objectiu la millora, defensa, potenciació, i la professionalització d’un sector cultural dels àmbits abans esmentats.

No poden optar-hi les entitats amb una participació orgànica majoritàriament pública.

Per descarregar les bases, la convocatòria i el formulari, fer clic aquí

http://sde.cultura.gencat.cat