Actualitat

Subvencions a activitats de dansa de caràcter professional (empreses)

26/03/2015

Data límit: 21 d’abril

El Departament de Cultura ha publicat les convocatòries de subvenció per a activitats de dansa de caràcter professional:

Modalitats:
a) Suport a l’organització d’activitats de formació per a professionals.
b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Als efectes d’aquestes bases, també s’entenen com a nova creació les reposicions o revisions d’aquells espectacles en què la producció originaria tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat.
c) Suport a l’exhibició d’espectacles.
d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

2. Les subvencions previstes en aquestes bases s’adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

A qui va dirigit?

1. Poden optar a aquests ajuts les empreses ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa.

2. Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), d’acord amb la Llei de l’Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d’agrupacions i unions temporals d’empreses i de societats de desenvolupament regional.

3. No poden optar-hi les entitats sense finalitat de lucre ni els ajuntaments o ens vinculats o dependents inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

El termini per sol·licitar la subvenció és del 27  de març al 21 d’abril de 2015

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria:

Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a l’Oficina Virtual  de Tràmits

El telèfon de contacte per consultes sobre la tramitació telemàtica: 935 529 166.                   

Horari: de 9 a 14 h. de dilluns a divendres

Més informació sobre la convocatòria