Actualitat

S’obre la convocatòria per a Beques de recerca i creació del CoNCA

14/06/2010

Data límit de presentació de sol·licituds: 1 de juliol

El CoNCA ha  fet pública la convocatòria de beques de recerca i creació per a l’any 2010. Podeu accedir a les bases, al formulari de sol·licitud i al model de pressupost mitjançant el següent link: bases, formulari i pressupost.

Amb aquesta proposta de beques, el CoNCA vol donar suport a projectes de recerca, investigació, experimentació i creació que afavoreixin el coneixement i el desenvolupament artístic i cultural en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques, la música i el pensament. 

Modalitats:
a) Beques per a projectes de recerca i creació en qualsevol dels llenguatges artístics contemporanis en l’àmbit de les arts visuals.
b) Beques per a projectes de recerca i creació en l’àmbit de les arts escèniques  i la música.
c) Beques per a projectes de recerca promoguts per investigadors, pensadors, crítics,  historiadors, comissaris, etc que desenvolupin un treball teòric en els àmbits de la cultura humanista i científica.
Només es pot presentar un únic projecte en una de les modalitats.

Els projectes es poden realitzar en residència.
S’exclouen els projectes acadèmics, els projectes audiovisuals de caràcter documental o dramàtic, l’escriptura literària i els projectes vinculats a la indústria cultural o realitzats per encàrrec d’un tercer.

Calendari
El projectes s’han de dur a terme dins del 2010 i han de tenir una durada mínima de tres mesos.

Destinataris/àries:
Poden presentar-se les persones físiques domiciliades a Catalunya des d’un any abans a la publicació de la convocatòria.

Despesa subvencionable
Dedicació
Material bàsic no inventariable
Desplaçaments
Allotjament

Es podrà sol·licitar un import màxim de 18.000 euros.

Documentació a presentar amb l’imprès de sol·licitud
El projecte,  haurà d’incloure:
Memòria explicativa de l’objecte de la recerca o la creació.
Pla de treball.
Currículum amb dades acadèmiques, perfil professional i l’experiència en recerca i/o la creació en l’àmbit artístic o cultural.
Selecció d’un màxim de cinc documents complementaris (premsa, fulletó, cartes de recomanació, avals, etc), si s’escau.

Relació despeses (model facilitat pel CoNCA)
Descripció de l’espai on es durà a terme el projecte i de les infraestructures necessàries, si s’escau.
En el cas de presentar el projecte en la submodalitat de residència, document formal on s’especifiquin els acords assumits per ambdues parts.
La documentació s’haurà de presentar en versió impresa i digital (en document únic) i no podrà superar les vint pàgines.
Termini de presentació: 1 de juliol de 2010.

Criteris de valoració
a) Interès artístic i cultural del projecte: 4 punts
b) Viabilitat del projecte: 3 punts
c) Solvència acadèmicotècnica: 3 punts

Procediment
Els projectes seran valorats per una comissió d’experts i els resultats s’elevaran a la Comissió d’Ajuts, qui acordarà una proposta provisional de concessions. Els sol·licitants que siguin proposats hauran d’acceptar la beca, dins del termini que s’estableixi, presentant un document d’acceptació juntament amb la documentació administrativa que s’indica a les bases de la convocatòria.

Justificació
Caldrà presentar una memòria explicativa entorn a l’evolució del projecte. El CoNCA podrà sol·licitar una presentació oral dels resultats obtinguts de la seva recerca i/o creació.