Sabies què...?

Sabies que… la jornada laboral en dansa no pot superar les 35 hores setmanals?

Sabies que… el pacte laboral de dansa estipula la durada màxima de la jornada laboral en 35 hores setmanals i una jornada diària de màxim 7 hores? Concretament estableix que (Art.15):
  • La jornada ordinària de treball no podrà superar les 35 hores setmanals, essent la durada diària completa de 7 hores diàries, sense perjudici de la possibilitat de pactar en el  contracte de treball l’horari de la jornada diària i distribuir-la de la manera que convingui a ambdues parts, sempre que no s’excedeixi el còmput d’hores setmanals establert. 
  • En casos excepcionals en els dies anteriors a l’estrena, es permet que la jornada màxima diària de feina sigui de 8 hores, sempre hi quan la jornada setmanal no passi de 35 hores i amb previ acord del treballador/treballadora.
  • En el cas que la jornada setmanal excedeixi el nombre d’hores de treball setmanals pactades, les hores excedents tindran la consideració d’hores extraordinàries i es compensaran al preu d’hora extraordinària o amb jornades de descans, computant una hora i mitja de descans per cada hora extra treballada, amb previ acord del treballador/treballadora.
  • Les hores extres, es retribuiran a raó de 12 € bruts per hora (Art. 18).
Més informació a http://dansacat.org/actualitat/1/2847/. Si tens dubtes, l’APdC ofereix assessorament legal als seus socis i sòcies. (Cal cita prèvia).