Sabies què...?

Sabies que…com a intèrpret tens nombrosos drets i beneficis per estar contractat laboralment?

Uns dies enrere us vàrem fer arribar una guia de bones praxis que tota companyia ha de seguir quan s’estableix una relació laboral amb els seus ballarins i ballarines. Ara, amb l’advocada Andrea Leunda, hem preparat un altre document dedicat als intèrprets. Un resum que recull tots els drets i beneficis que com a intèrpret tens quan s’estableix una relació laboral amb una companyia de dansa.

Sabies que…?

 1. …si ets intèrpret en una companyia de dansa, cal que formalitzeu la relació laboral amb un contracte?

La normativa laboral determina que la relació entre una companyia de dansa i un/a ballarí/na que presta serveis en espectacles públics, és laboral. Per tant, aquesta companyia ha de contractar en règim d’artistes amb tots els i les intèrprets amb qui treballi. La resta de formes d’acord no són vàlides (ni les factures com a persona autònoma o a través de cooperativa, ni els contractes en règim general).

 1. …com a persona treballadora per compte d’altri (laboral) tens una sèrie de drets que permeten realitzar la teva feina en bones condicions?

Entre aquests drets estan la jornada diària de 8 hores, les normes de prevenció de riscos laborals, la garantia que es mantindran les condicions laborals pactades, el dret a ser proveït de treball efectiu i la retribució corresponent, etc.

*En cas que la companyia hagi subscrit el Pacte Laboral de la Dansa, la jornada màxima diària per assaigs és de 7 hores, i s’estipulen un salari mínim per assaigs i bolos o una quantia a percebre en cas de suspensió del bolo per causa de força major o fenòmens atmosfèrics, entre d’altres qüestions.

 1. …hi ha importants diferències entre els drets que tens com a persona treballadora laboral o treballadora autònoma?
 • Com a persona treballadora per compte d’altri (laboral) pots demanar la incapacitat temporal (baixa), en cas d’accident de treball o malaltia.
 • Com a persona treballadora per compte d’altri (laboral) cotitzes per l’atur, així pots percebre la prestació d’atur o subsidi durant els períodes que no treballes. A més, és més complicat sol·licitar la prestació per cessament d’activitat que la prestació d’atur.
 • Així mateix, el càlcul per a la jubilació és més beneficiós pels treballadors/es per compte d’altri (laboral). A banda, com artista i ballarí/na contractat/da laboralment pots tenir dret a la jubilació anticipada per artista.
 • Com a persona autònoma t’has de fer càrrec de pagar les teves cotitzacions i les prestacions assistencials que t’ofereix aquest sistema són inferiors a les que pots accedir pel Règim General de la Seguretat Social.
 1. …com a intèrpret pots treballar per diferents companyies de dansa i estar contractat per totes dues?

 En aquest cas gaudiràs de diversos beneficis:

 • T’estaràs protegint envers possibles sancions o inspeccions de treball, que volen evitar la proliferació de la figura del fals autònom.
 • El Règim Especial d’Artistes té certes especificitats que intenten adequar el sistema de cotització a la concreta naturalesa de l’activitat de l’artista que presta serveis en espectacles públics. Per aquest motiu, un dia treballat sol suposar més d’un dia cotitzat. Per tant, si totes les companyies per les quals treballes et contracten laboralment, seria més senzill arribar al període mínim necessari per sol·licitar la prestació contributiva d’atur (360 dies cotitzats durant els últims sis anys) o el subsidi d’atur (3 o 6 mesos cotitzats durant els últims sis anys sempre que compleixis els següents requisits). D’altra banda, a partir dels 52 anys, si compleixes certs requisits pots sol·licitar el subsidi per majors de 52 anys, amb el qual vas cotitzant per a la teva jubilació. . Per tant, mentre no treballes, podries percebre una prestació o subsidi.
 1. …l’aprovació de l’Estatut de l’Artista i les successives reformes afectaran en gran part als i les artistes que presten serveis per compte d’altri?

L’ informe per a l’elaboració de l’Estatut de l’Artista inclou recomanacions laborals que en gran part es refereixen a treballadors/es per compte d’altri. A més, treballarà en aspectes essencials com la intermitència en la prestació de servei dels i les intèrprets, creadores i treballadores de la cultura i la seva incidència en la fiscalitat, sistema de cotització, accés al sistema de protecció social, etc. El treball dels i les artistes no és continuat en el temps i aquesta qualitat influencia la relació d’aquestes amb el sistema social en tots els sentits.

Aspectes importants referents a la Reforma Laboral

Tot i que la propera reforma laboral no resolgui totes les mancances que actualment encara té el Règim Especial d’Artistes, no és menys cert que aquest Règim Laboral és el que millor s’adequa a les concretes característiques de l’activitat artística en espectacles públics i, en conseqüència, com hem exposat en aquest text és el més beneficiós tant pels i les intèrprets, com per les companyies que els contracten.