Actualitat

Sabies que… la jornada laboral en dansa no pot superar les 35 hores setmanals?

06/11/2019
Sabies que… el pacte laboral de dansa estipula la durada màxima de la jornada laboral en 35 hores setmanals i una jornada diària de màxim 7 hores? Concretament estableix que (Art.15):
  • La jornada ordinària de treball no podrà superar les 35 hores setmanals, essent la durada diària completa de 7 hores diàries, sense perjudici de la possibilitat de pactar en el  contracte de treball l’horari de la jornada diària i distribuir-la de la manera que convingui a ambdues parts, sempre que no s’excedeixi el còmput d’hores setmanals establert. 
  • En casos excepcionals en els dies anteriors a l’estrena, es permet que la jornada màxima diària de feina sigui de 8 hores, sempre hi quan la jornada setmanal no passi de 35 hores i amb previ acord del treballador/treballadora.
  • En el cas que la jornada setmanal excedeixi el nombre d’hores de treball setmanals pactades, les hores excedents tindran la consideració d’hores extraordinàries i es compensaran al preu d’hora extraordinària o amb jornades de descans, computant una hora i mitja de descans per cada hora extra treballada, amb previ acord del treballador/treballadora.
  • Les hores extres, es retribuiran a raó de 12 € bruts per hora (Art. 18).
Més informació a http://dansacat.org/actualitat/1/2847/. Si tens dubtes, l’APdC ofereix assessorament legal als seus socis i sòcies. (Cal cita prèvia).