Actualitat

Respostes de l’OSIC en relació al pagament i justificació de subvencions 2012

12/11/2012

Respostes del departament en relació als dubtes plantejats del document D’Instrucció del president del Consell d’administració de l’OSIC en relació al pagament i justificació de les subvencions concedides per l’OSIC durant l’any 2012

Respostes d’Isabel Colomer (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural) a les preguntes que hem fet des de 8octubre:

Quan s’aprovarà el conveni amb l’ICF?
Avui mateix hem tingut la confirmació d’ICF sobre l’aprovació del conveni. Desde fa uns dies,estem recollint les dades de tots els que es posen en contacte amb nosaltres , i ens hem compromès a avisar-los de seguida que puguin tramitar el préstec, per informar-los de com fer-ho però segur que a partir de la setmana que ve ja es podran començar a tramitar aquestes sol·licituds. Si us plau, digueu a qui us ho pregunti que ens truquin a partir de dijous de la setmana que ve, perquè dimarts tinc reunió amb ICF per tancar el sistema que seguirem.

Punt 4. A la reunió es va plantejar negociar l’ampliació del conveni amb l’ICF fins els ajuts de més de 5000€, però amb el redactat de la instrucció es proposa només a partir de 10.000€. Entenem així que la franja de 5.000 a 10.000 queda descoberta. És possible que es tramiti per via ràpida (a través del cash-pooling) fins a 10.000€?
ICF no accedeix a variar les condicions del conveni que tenen amb ICEC, per tant només serà per subvencions superiors a 30.000 euros, però paral·lelament a la negociació amb ICF, hem obert una amb el departament d’Economia, per incrementar les disponibilitats de cash-pooling durant els propers mesos, de tal manera que puguem cobrir la franja d’ajuts que no queden recollits pel conveni amb ICF.

4.2. Qui és el responsable final davant l’ICF? Si l’OSIC funciona com aval, com a garantia, què passaria en el cas de la manca de pagament posterior al 31 de Desembre de 2012?
El crèdit de l’ICF generarà interessos que van a càrrec del prestatari. De tota manera, s’intentarà programar els pagaments tant aviat com sigui possible per poder reduir el cost d’aquests interessos al màxim.

Serà indispensable comptar amb el document de pignoració de l’OSIC per a tota persona/entitat que hagi de recórrer al crèdit de l’ICF.
Només caldrà un certificat conforme s’ha resolt concedir una subvenció a favor d’aquella persona/entitat. El certificat el farà l’OSIC, i aquest document  serà suficient per demanar el préstec.

Punt 2.2. Amb el redactat de la instrucció no ens queda clar que s’acceptin factures i activitats amb data 2013, sempre i quan s’hagi previst a l’actualització de projecte i pressupost.
Si, s’acceptaran factures del 2013, si corresponen a l’activitat que s’ha ajornat per la  manca de pagament de la bestreta.

La manca de pagament pot obligar a modificar el calendari previst inicialment, i a realitzar algunes activitats amb posterioritat al pagament, i a cancel·lar-ne altres, en contra de la voluntat del beneficiari. Si, per això estudiarem cada cas i permetrem ajornar l’activitat i la despesa.

Punt 1.2 i 3.2  Quin serà el procediment i qui seran els responsables de portar a terme les revisions de les actualitzacions presentades, i sota quins criteris es pot procedir a la no acceptació o a la revocació d’un ajut ja concedit? Què vol dir “reajustar”? Quin serà el percentatge acceptable de desviació?
Cada cas s’haurà d’estudiar de forma individual. En alguns casos caldra reajustar l’import de la subvenció, i en d’altres es podrà acceptar la desviació, sempre dependrà de quin és el motiu que ha portat a la desviació , de quin percentatge representi aquesta desviació , i de la qualitat del nou projecte resultant de la modificació, qua hauran de valorar les unitats promotores de cada línia de subvenció.

Punt 3.2 La modificació del pressupost a la baixa no només pot venir afectada per la manca de liquiditat, sinó també per la disminució de les aportacions de diverses fonts previstes, inclosa la Generalitat. A qui us referiu quan parleu de la Generalitat? Si us referiu a la subvenció de la pròpia OSIC, això no està previst. La dismunició de les altres aportacions, efectivament, està inclosa en la instrucció del secretari general com a causa de la revisió de projectes i possible acceptació. No és el cas de la subvenció de la pròpia OSIC; atès que els beneficiaris de les subvencions ja coneixen la subvenció un cop s’atorga, i si no han renunciat és que el projecte pot continuar endavant tal com estava previst.

La sol·licitud d’avançament de l’ICF comporta una reducció efectiva de l’import final de la subvenció (5% interessos), així que és indispensable garantir el pagament definitiu de la totalitat dels ajuts abans del 31 de desembre o màxim un mes més tard (així com es va recollir a la reunió mantinguda el 24 d’octubre).
Com us deia, s’està treballant amb Economia per tramitar els pagaments el més aviat possible De tota manera, com va dir el Conseller, i com ens va confirmar el Departament d’Economia ahir mateix, no es pot garantir al 100% cap data de pagament, atesa la situació de la tresoreria. L’esperança és liquidar tots els pagaments abans del primer trimestre
de 2013.

Des de la Plataforma hem contestat a l’OSIC amb nous dubtes i reclamant un compromís ferm. En principi, entre dijous i divendres d’aquesta setmana s’haurien de poder sol·licitar els crèdits a l’ICF. Us seguirem informant