Actualitat

Resolució provisional de concessió d’ajuts al desenvolupament de projectes de dansa de sala i carrer per al 2023-2026

06/07/2023

Us comuniquem que en data 3 de juliol de 2023, s’ha publicat al Tauler d’anuncis de la Generalitat de Catalunya, la proposta de resolució provisional de concessió d’ajuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals al desenvolupament de projectes de dansa de sala i carrer de caràcter professional per al període 2023-2026. (CLT/1047/2023, de 28 de març- DOGC núm. 8889 – 4.4.2023)

Podeu consultar aquesta publicació a https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=439717&idens=1

És important que llegiu atentament les següents indicacions:

D’acord amb les bases generals,  a partir de l’endemà de la publicació disposeu de 10 dies hàbils per :

  1. Desistir o reformular el projecte i el pressupost per adaptar-los a l’ajut proposat si el seu import és inferior al sol·licitat.

a) En el cas de desistir convé enviar un escrit signat per la mateixa persona que va presentar la sol·licitud. Aquest escrit s’ha d’ enviar per OVT  a l’apartat “document de renuncia”.

b) En el cas de reformular, la reformulació  només pot minorar el pressupost, com a màxim, per l’import de la diferència entre l’import sol·licitat i el proposat; i s’haurà de presentar un nou pressupost i una explicació dels canvis en el projecte  que  ha de respectar l’objecte de la subvenció, les condicions i la finalitat de la subvenció així com els criteris de valoració establerts amb relació al projecte, i  no pot comportar una modificació substancial del projecte. En aquest sentit, s’han de continuar complint els límits de la quantia de la subvenció respecte al nou import reformulat i que estan establerts a les bases. Així mateix, d’acord amb el punt 11.4, en el supòsit d’haver presentat una reformulació, l’atorgament de la subvenció que es publicarà en la resolució definitiva comporta l’acceptació de la reformulació.

c) En el cas de no desistir ni reformular, és donarà per acceptat l’import proposat i el seu projecte inicial.

  1. Informar, aquelles persones jurídiques proposades per rebre un ajut per un import superior a 10.000 euros, mitjançant declaració responsable, les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques sempre  en compliment de l’article 15.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. (Us adjuntem el fitxer que cal omplir i presentar).
  2. Informar, aquelles es societats que hagin estat proposades com a beneficiàries d’un ajut d’import superior a 30.000 euros, quan els sol·licitants siguin únicament subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei de l’Estat 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es tracti de societats que, d’acord amb la normativa comptable, no poden presentar compte de pèrdues i guanys abreujat, han de presentar un certificat emès per un auditor inscrit en el Registre oficial d’auditors de comptes que acrediti que compleix els terminis de pagament que estableix la Llei esmentada, tenint en compte el termini efectiu de pagament de l’empresa client amb independència de qualsevol finançament per al cobrament anticipat de l’empresa proveïdora.