Actualitat

Recordatori: procés de sol·licitud d’equivalències dels títols antics de dansa

30/06/2008

Per tenir tota la informació completa sobre el procés de sol·licitud de l’equivalència del títol antic de dansa, visiteu l’apartat d’educació.

Recordem a totes les persones que esteu en el procés de sol·licitud o voleu sol·licitar l’equivalència del vostre títol antic de dansa que des del passat 2007 la Comissió de Valoració va establir unes normatives que no apareixen recollides a l’Ordre ECI/1082/2006 (la que regula tot el procés per sol·licitar l’equivalència i la que indica la documentació que cal aportar).

Les noves normes només afecten a la documentació relativa a l’article 8 de l’Ordre. Aquest article indica que aquelles persones que no poden demostrar la seva experiència amb contractes o l’informe de vida laboral emès per la Seguretat Social, l’han de demostrar mitjançant altra documentació.

La documentació s’ha de presentar marcant amb un rotulador fluorescent groc el vostre nom, el treball desenvolupat i els dies de treball.

Precedint la documentació cal adjuntar una declaració jurada firmada per un mateix on es presenti la suma de tots els dies justificats amb aquests documents. Els documents poden ser certificats, fulletons, programes de mà, retalls de diari, etc… Els documents no poden ser certificats de cursos, seminaris, diplomes, etc…, només d’activitats laborals professionals.

Recordeu també que només s’accepta documentació amb data prèvia al 30 de setembre de 2003.