Actualitat

Publiquen al DOGC la nova Llei Catalana d’Associacions i la Llei Catalana de Fundacions

28/05/2008

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicat aquest mes de maig la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, que introdueix modificacions en el règim jurídic de les associacions i de les fundacions catalanes.

Aquesta normativa que entrarà en vigor el 2 d’agost,  deroga la majoria dels preceptes de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions i de la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions, introduint novetats importants . Aquests canvis comportaran que un gran número d’associacions i de fundacions hauran d’adaptar  els seus estatuts dins del termini de tres anys que s’estableix a la llei i que finalitzarà el proper 2 d’agost de 2011.

Entre els principals canvis, es preveu la possibilitat de celebrar reunions per mitjans de comunicació a distància o l’adopció d’acords sense reunió. Així mateix, es preveu la possibilitat que els estatuts pugin regular sistemes de resolució extrajudicials de les controvèrsies que sorgeixin. La nova normativa admet la possibilitat de que els membres de l’òrgan de govern de les associacions siguin retribuïts sempre que s’estableixi una relació contractual, incloent-hi la de caràcter laboral. Aquesta possibilitat té una límit i és que el nombre de membres que percebi qualsevol tipus de retribució no podrà superar la meitat dels que integren aquest òrgan.

Una altra de les novetats és que s’inclou la possibilitat en les associacions, de que l’assemblea acordi la convocatòria d’una nova reunió, l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres de l’òrgan de govern o la separació d’aquests de llurs càrrecs, encara que aquests punts no constessin en l’ordre del dia.

En el cas de les fundacions s’estableix una quantia mínima per a la dotació inicial de les fundacions de 60.000 euros i es regulen amb més detall les fundacions temporals i els fons especials. La carta fundacional ha d’anar acompanyada d’un projecte de viabilitat econòmica, amb la previsió d’ingressos i despeses dels dos primers anys de funcionament de la fundació i de les activitats que durà a terme.

Altres canvis fan referència a que no es poden delegar els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment tinguin un valor superior al 20% del actiu de la fundació. I també que aquelles fundacions de més de 25 treballadors i que l’actiu sigui superior a 6 Mill € o bé, que el seu volum d’ingressos anuals superi els 3 Mill €, estaran obligades a tenir com a mínim un director designat pel patronat. En aquest cas, aquesta persona no podrà formar part del patronat.