Actualitat

Protocol per centres de dansa: com actuar si alumnes o professorat presenten símptomes de contagi per COVID-19?

15/09/2020
A continuació compartim el protocol que cal que segueixin els centres de formació en dansa en cas que alumnes o professorat presentin símptomes de contagi per COVID. Us recordem que tenim un altre article amb les mesures de seguretat i prevenció que cal aplicar per obrir l’activitat a les escoles i on també es fa menció de l’ús de mascareta.
El o la responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és el director o la directora del centre.

En cas que un alumne/a presenti símptomes de COVID-19:

  • Separar a l’alumne/a de la resta de classe.
  • El/la director/a del centre de dansa ha de trucar als progenitors/es o tutor/a (si és menor d’edat) i al CAP de referència. Si el CAP no contesta, trucar al 061.
  • Avisar al servei de prevenció de riscos de l’escola.

En un centre de formació reglada, si l’alumne/a dona positiu, es confina a tot el seu grup estable de convivència  i al professor/a. El document Gestió de Casos COVID-19 als Centres Educatius estableix que “Igualment,  fora  del grup de  convivència estable, quan  coincideixen  persones  de  diferents  grups  (desplaçaments  pel  centre,  aules d’acollida,  transport  escolar,  claustre  del professorat,  etc.)  cal  extremar  les  mesures  de protecció (distància, mascareta, rentat de mans, ventilació…) per tal d’evitar que  si  es dona un cas positiu els contactes esporàdics també hagin d’aïllar-se”.

En el cas de les classes extraescolars de dansa (formació no reglada) es pot entendre que, en cas de positiu, si s’han mantingut les mesures de protecció adequades, es podria evitar el confinament dels companys/es i professor/a. Ara bé, recomanem seguir les directrius del CAP i, en cas de dubte, aïllar al professor/a i companys/es que hagin tingut contacte amb l’alumne/a que ha donat positiu per COVID-19.

En cas que un professor/a presenti símptomes de COVID-19:

  • Separar al professor/a de la resta de classe.
  • El/la director/a del centre de dansa ha de trucar al CAP de referència. Si no contesta, ha de trucar al 061.
  • Avisar al servei de prevenció de riscos.

Mentre el/la professor resti pendent de saber el resultat del PCR, si ha estat en contacte amb altres professors/es o alumnat i es considera que pot haver-hi un mínim risc de contagi, valorar amb els serveis mèdics i el servei de prevenció de riscos si aquelles persones amb les que ha estat en contacte haurien d’aïllar-se a casa.

Un cop es confirmi que el/la professor ha donat positiu per COVID-19, valorar amb els serveis mèdics i el servei de prevenció de riscos si aquelles persones amb les que ha estat en contacte s haurien d’aïllar-se a casa.