Actualitat

Preguntes freqüents préstec ICF

03/12/2012

Informació que ens han enviat des d’OSIC:

“Per tal d’aclarir alguns dubtes que han sorgit durant la tramitació dels préstecs a l’ICF, us indiquem alguns punts que us serviran d’ajuda:
  
– En la sol·licitud de certificat per a la cessió de crèdit de l’OSIC cal que empleneu els imports de la manera següent:

* Import concedit per l’OSIC = és import total de la subvenció concedida.
* Import de la bestreta o de l’import ja obligat per l’OSIC = es tracta de l’import corresponent al percentatge de la bestreta de la subvenció concedida (70% o 80% en funció de la línia subvencionada).
* Import a cedir = Com a màxim, es cedirà l’import de la bestreta, tenint present que l’ICF finançarà el 90% de l’import que poseu (el 10% restant servirà per cobrir interessos i comissions del préstec, el sobrant del qual, si existeix, serà retornat en el moment de la cancel·lació d’aquest).

– En la sol·licitud que envieu telemàticament a l’ICF, l’import a finançar és el 90% de l’import a cedir.
– Els interessos del préstec es calculen sobre el capital disposat, és a dir, sobre el 90% de l’import a cedir.
-El 31 de desembre de 2012 els préstecs han d’estar formalitzats, i, per tant, signats davant notari. Us recomanem que tramiteu les sol·licituds al més aviat possible i, com a data límit, el 7 de desembre de 2012.

-El cost mínim del notari està al voltant de 250 euros però dependrà de l’import sol·licitat. Això ho determina la notaria directament. 

– Els interessos, així com les despeses de notaria, es podran incloure en la justificació de la subvenció.
 
Si teniu alguna consulta més, us podeu adreçar a nosaltres.
Salutacions,  
OSIC
Àrea Gestió Econòmica
Portal de Santa Madrona, 6-8
T.93.316.28.47 “