Actualitat

Pel Reconeixement Professional dels Ensenyaments Artístics no Superiors

09/02/2012

S’ha activat a través d’ internet un actuable pel Reconeixement Professional dels Ensenyaments Artístics no Superiors. Podeu sol·licitar a l’Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL) la creació d’un grup de treball per estudiar la incorporació dels Ensenyaments Artístics no superiors al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals dins de la família de “Arts i Artesania”.

“Les titulacions atorgades pels conservatoris de música i dansa Elementals i Professionals no estan reflectides en el Catàleg nacional de qualificacions professionals. La inclusió dels Ensenyaments Artístics no superiors al catàleg és d’importància cabdal. El catàleg és l’instrument del Sistema Nacional de les Qualificacions i Formació Professional (SNCFP) que ordena les qualificacions professionals susceptibles de reconeixement i acreditació, identificades en el sistema productiu en funció de les competències apropiades per a l’exercici professional.

La no inclusió en aquest catàleg significa la falta de regulació normativa pel que fa a la validesa real d’aquestes titulacions i la impossibilitat de reconeixement professional en altres països.

Actualment el Catàleg ha acabat la versió provisional, al març de 2012 es realitzarà una revisió del mateix, és molt important que difonguis aquesta informació entre professors, alumnes i afectats i ferms la petició d’inclusió de les professions artístiques en aquest catàleg.

Dignifiquem els ensenyaments artístics no Superiors”

SIGNAR