Actualitat

Obertes diverses línies d’ajuts del Departament de Cultura de la Generalitat a través de beques i subvencions

24/04/2019
El departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través de l’OSIC (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural) i de l’ICEC (Institut Català d’Empreses Culturals), ha obert diverses línies d’ajut relacionades amb la dansa:
OSIC:
Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament
L’objecte d’aquestes beques és promoure la formació i el perfeccionament professional de creadors i intèrprets en els àmbits de les arts visuals, de les arts escèniques, de la música, del pensament i dels nous sectors creatius, mitjançant la participació en cursos o activitats formatives especialitzats que es fan fora de Catalunya. Queden exclosos d’aquestes bases els estudis de doctorat i les classes particulars.
Termini de sol·licitud: del 24 d’abril al 9 de maig 2019. Més informació aquí.
Beques per a la recerca i la innovació en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament
L’objecte d’aquestes bases és promoure el treball individual d’una persona física o agrupacions de persones físiques sense personalitat jurídica en un projecte de recerca, investigació, experimentació o creació, que afavoreixi el coneixement i el desenvolupament artístic i cultural en els àmbits de les arts visuals, les arts escèniques, la música i el pensament. Així mateix, també dona suport a projectes que promoguin els nous sectors creatius.
Termini de sol·licitud: del 24 d’abril al 9 de maig 2019. Més informació aquí.
ICEC:
Subvencions a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional
Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats de formació per a professionals.

b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Als efectes d’aquestes bases, també s’entenen per nova creació les reposicions o revisions dels espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat i que no s’hagi representat, com a mínim, un any abans de la data d’estrena de la reposició o revisió.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles.

d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.
Termini per sol·licitar la subvenció és del 24 d’abril al 14 de maig de 2019, ambdós inclosos. Més informació aquí.
Subvencions per a la millora d’infraestructura o adquisició d’equipament per a empreses d’arts escèniques i sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona
Aquesta línia d’ajuts té per objecte la concessió de subvencions per a la millora d’infraestructura o adquisició d’equipament, d’acord amb les modalitats següents:

a ) Empreses d’arts escèniques. S’estableixen dues submodalitats en funció de la inversió:
a.1) Millora d’infraestructura.
a.2) Adquisició d’equipament.

b) Sales privades de teatre de Catalunya, excepte de la ciutat de Barcelona. S’estableixen dues submodalitats en funció de la inversió:
b.1) Millora d’infraestructura.
b.2) Adquisició d’equipament.

Termini per sol·licitar la subvenció del 24 d’abril al 14 de maig de 2019, ambdós inclosos. Més informació aquí.
Subvencions per a activitats de desenvolupament de públics per a la cultura
Subvencions per als projectes i les activitats professionals que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització o l’increment de públics culturals a Catalunya en els àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), les arts visuals, l’audiovisual i la música durant l’any 2019. Amb les modalitats següents:

a) Projectes d’activitats o activitats concretes adreçats al públic en general.

b) Projectes d’activitats o activitats concretes adreçats a col·lectius de cultura inclusiva, tant si tenen diversitat
funcional o estan en risc d’exclusió social com si no. A l’efecte d’aquestes bases, s’entén per diversitat funcional algun tipus de discapacitat física o psíquica, i s’entén per risc d’exclusió social les situacions de vulnerabilitat, com ara la pobresa, les addiccions o la privació de llibertat.

Termini per sol·licitar la subvenció és del 24 d’abril al 15 de maig de 2019. Més informació aquí.

Taller pràctic sobre les línies de subvencions de les arts escèniques
Dilluns 29 d’abril, d’11:00h a 13:00h, l’Àrea de les Arts Escèniques de l’ICEC oferirà un taller pràctic sobre les línies de subvencions a les activitats de dansa, circ i a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional, pensat per optimitzar els procediments de sol·licitud i justificació de subvenció.
Adreçat a tots els professionals, gestors i tècnics del sector de les arts escèniques, a la primera part, el taller abordarà, de manera pràctica i mitjançant dinàmiques de treball individual i de grup, aquells aspectes tècnics i formals més rellevants en el moment de sol·licitar i justificar els ajuts (formulari de sol·licitud, memòria explicativa del projecte, pressupost, documents administratius requerits, etc). A la segona part, els assistents podran exposar els possibles dubtes que tinguin en relació a la tramitació de les seves sol·licituds.
Termini per confirmar assistència: 25 d’abril. Més informació aquí.