Actualitat

Noves Línees de finançament per a creadors y emprenedors culturals

20/01/2009

El 18 de desembre de 2008, el Ministeri de Cultura va aprovar el pla de foment de les Indústries Culturals. Una de les mesures que ha implementat el Ministeri són les línees de crédit ICO- Creadors i Empreses Culturals. Aquestes són línees de crédit  a tipus  d’interés subvencionat per a ajudar la creació de noves empreses o activitats professionals amb l’ajuda de l’Institut de Crédit Oficial.  

Aquestes ajudes van dirigides als titulars de microempreses de nova creació i els professionals que iniciïn una nova activitat i que independentment de la seva forma jurídica, estiguin donats d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques i de nacionalitat espanyola i que pertanyin als següents sectors de la indústria cultural: el cinema, les arts audiovisuals, l’edició de llibres, les arts escèniques, la pintura, l’escultura, la fotografia, la música, l’arquitectura, el disseny, la moda, nous gèneres creatius multimèdia, indústries de continguts digitals d’oci i audiovisual.

Procediment

La convocatòria serà mitjançant Ordre Ministerial o Resolució del Director General de Polítiques i Indústries Culturals. Per a això se signarà un Conveni de col·laboració amb l’Institut de Crèdit Oficial.
Les sol·licituds es presentaran en el Ministeri de Cultura, a qui correspondrà la seva resolució. L’Institut Oficial de Crèdit, per la seva banda, s’encarregarà de la gestió del pagament mitjançant les seves entitats col·laboradores.  ( Més informació sobre el procediment aquí )

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà de quatre mesos contats a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat que es realitzarà durant el mes de febrer de 2009 i els plaços de presentació serà fins al 22 de septembre de 2009.