Actualitat

Nova convocatòria d’ajuts per a persones afectades per un ERTO o amb contracte fix discontinu

09/07/2021

Ja podeu accedir a la convocatòria d’ajuts per a persones afectades per un ERTO, o bé amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, com a mínim, un dia del mes de maig de 2021.

Com en la darrera convocatòria les persones que s’inscriguin seran considerades sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d’actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits establerts a la corresponent convocatòria.

Aquest ajut pretén ser un complement per a la prestació per desocupació, la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu, amb la finalitat de pal·liar en part aquesta disminució d’ingressos.

Requisits per accedir a la convocatòria d’ajuts

Els requisits que han de complir les persones treballadores per sol·licitar l’ajut són:

• Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
• Estar en un ERTO actiu derivat de la COVID-19, amb suspensió total o parcial del contracte, i que aquest ERTO coincideixi almenys un dia en el període comprés entre l’1 i el 31 de maig de 2021 o bé ser titular de la prestació extraordinària en el cas de fix-discontinu (l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre), com a mínim un dia entre l’1 i el 31 de maig 2021, o tinguin pendent el reconeixement en el mateix període.
• Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.

Presentació de sol·licituds

El tràmit de sol·licitud es podrà realitzar telemàticament fins les 15 hores del dia 15 de juliol de 2021 mitjançant un formulari de registre previ:

• La inscripció al registre estarà oberta fins les 15 hores del dia 15 de juliol de 2021.
• L’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament.
• La inscripció al registre actuarà com a sol·licitud i, per tant, no caldrà fer cap més tràmit.
• Per a inscriure’s al registre es requerirà signatura digital de la persona sol·licitant i es farà mitjançant tràmit telemàtic.

Per poder demanar l’ajut és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil. Seria d’ajuda que prèviament us donéssiu d’alta de l’IdCATMòbil. Consulteu com gestionar l’Alta de l’idCAT Mòbil.

onvocatòria d'ajuts erto