Actualitat

Nou ajut extraordinari de 750€ per als i les professionals de la cultura

17/02/2021

L’ajut és compatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat percebut durant l’any 2020 però és incompatible amb les recents ajudes anunciades per a autònoms i persones i empreses afectades pels ERTO (veure notícia)

El Govern de la Generalitat obre una nova ajuda per als professionals de la cultura. Serà una prestació extraordinària, de pagament únic per un import fix de 750 euros i destinada a les persones tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i música. L’ajuda vol afavorir la sostenibilitat econòmica del sector cultural i pal·liar la crisi derivada de la pandèmia.

Està previst obrir aquesta convocatòria a finals d’aquesta setmana o principis de la vinent. Informarem degudament quan s’activi el procés d’inscripció. A continuació trobeu un resum de les bases:

PERSONES BENEFICIÀRIES I REQUISITS

Les persones beneficiàries de l’ajut extraordinari per a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, arts visuals i música, que han vist les seves activitats suspeses o restringides per raó de la crisi sanitària a Catalunya són les persones que acreditin el compliment dels requisits següents:

a) Ésser major de divuit anys.

b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.

c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social (RETA) o per compte aliè, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim General de la Seguretat Social o en el Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim 1 dia dins de l’any 2020.

d) Haver obtingut uns ingressos durant l’any 2020 que no hagin de superat l’import de 20.000 euros.

e) Acreditar les activitats o serveis culturals suspesos per raó de la crisi sanitària (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o altres), o als quals s’havia compromès.

ATORGAMENT, PAGAMENT I COMPATIBILITAT

1. Aquest ajut s’atorga en un pagament únic, pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l’exhauriment de la partida pressupostària destinada a aquests efectes.

2. L’ajut és compatible amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat percebut durant l’any 2020, però incompatible amb els ajuts previstos a l’Ordre TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària, i amb els ajuts previstos a l’Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa. L’atorgament de la prestació està sotmès a disponibilitat pressupostària.

3. Aquesta prestació extraordinària, atenent l’objecte i la seva finalitat, no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció.