Actualitat

Mesures de seguretat, aforament i ventilació per a classes de dansa per a adults

06/06/2021

A continuació us informem de les mesures que cal aplicar en les classes per a adults de centres de formació no autoritzats. En aquest sentit, us recordem que Protecció Civil ja va confirmar a l’APdC que les classes de dansa per a adults s’equiparen a l’àmbit de l’esport i, per tant, aquestes classes es poden dur a terme presencialment, fins a un màxim del 70% de l’aforament amb reforç de ventilació i mascareta.

La resolució SLT/1778/2021 informa de quins requisits cal complir:

Article 11: Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives

5. Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:

– Es garanteixi que no se supera el 70% de l’aforament autoritzat, tant en les instal·lacions i els equipaments a l’aire lliure com en espais tancats, incloses les piscines.

– S’estableixi un control d’accés.

– Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

– Els vestidors poden estar oberts. No obstant, les entitats responsables de la gestió de les instal·lacions i els equipaments esportius han d’informar les persones usuàries que l’ús dels vestidors és excepcional per a les que utilitzin el servei de piscina, si n’hi ha, i per a les que no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d’ús privatiu i no compartit abans o després de l’activitat esportiva.

L’ús dels vestidors queda condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

– Si en aquestes instal·lacions i equipaments s’hi presten serveis de restauració, aquests s’han de desenvolupar d’acord amb l’apartat 11 d’aquesta Resolució.

– Es permet el desenvolupament d’activitats grupals amb subjecció a les condicions següents:

a) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que acreditin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1, es poden dur a terme sempre que es respecti el límit de l’aforament al 70% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat, en la qual s’ha d’informar de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire, donant compliment a les condicions establertes a l’annex 1.

En la declaració ha de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada als criteris establerts a l’annex 1.

b) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que no estiguin inclosos en el supòsit de la lletra a), es poden dur a terme sempre que no concentrin més de deu persones, inclosa la persona que és la professora o monitora, si escau, i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta. La limitació de concentració de persones no afecta les activitats esportives on els participants tinguin llicència emesa per una federació esportiva o per un consell esportiu, que poden entrenar en els grups estables habituals i participar en les competicions permeses, sempre amb subjecció al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT, aplicant totes les mesures establertes als protocols COVID-19 corresponents i evitant qualsevol tipus d’aglomeració d’esportistes.