Actualitat

Mesures de seguretat, aforament i ventilació per a classes de dansa per a adults

03/09/2021

A continuació us informem de les mesures que cal aplicar en les classes per a adults de centres de formació no autoritzats. En aquest sentit, us recordem que Protecció Civil ja va confirmar a l’APdC que les classes de dansa per a adults s’equiparen a l’àmbit de l’esport i, per tant, aquestes classes es poden dur a terme presencialment, fins a un màxim del 70% de l’aforament amb reforç de ventilació i mascareta.

La resolució SLT/2751/2021 informa de quins requisits cal complir:

Article 10: Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives i assemblees d’entitats

4. Les instal·lacions i els equipaments esportius poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:

– Es garanteixi que no se supera el 70% de l’aforament autoritzat, tant en les instal·lacions i els equipaments a l’aire lliure com en espais tancats, incloses les piscines.

– S’estableixi un control d’accés en forma de registre de les persones que hi accedeixen.

– Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

– Els vestidors poden estar oberts. No obstant, les entitats responsables de la gestió de les instal·lacions i els equipaments esportius han d’informar les persones usuàries que l’ús dels vestidors és excepcional per a les qui utilitzin el servei de piscina, si n’hi ha, i per a les qui no tinguin possibilitat de canviar-se en un altre espai d’ús privatiu i no compartit abans o després de l’activitat esportiva.

L’ús dels vestidors queda condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis. Es recomana el compliment de les condicions de ventilació reforçada descrites a l’annex 2 d’aquesta Resolució.

– Si en aquestes instal·lacions i equipaments s’hi presten serveis de restauració, aquests s’han de desenvolupar d’acord amb l’apartat 12 d’aquesta Resolució.

– Es permet el desenvolupament d’activitats grupals amb subjecció a les condicions següents:

a) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que acreditin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 2, es poden dur a terme sempre que es respecti el límit de l’aforament al 70% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat, en la qual s’ha d’informar de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire, i donar compliment a les condicions establertes a l’annex 2.

En la declaració ha de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada als criteris establerts a l’annex 2.

Queden eximits de la presentació d’aquesta declaració els titulars de les instal·lacions i equipaments que hagin presentat la corresponent declaració conforme a les condicions establertes en l’annex 1 de la Resolució 1934/2021, de 18 de juny, sempre que no hi hagi cap canvi en l’empresa o personal de manteniment habilitat.

b) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que no estiguin inclosos en el supòsit de la lletra a), es poden dur a terme sempre que es respecti el límit de l’aforament al 50% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.

c) En instal·lacions i equipaments en espais a l’aire lliure es poden dur a terme respectant el límit de l’aforament al 70%.