Actualitat

Mesures de seguretat, aforament i ventilació per a classes de dansa

01/03/2021

Us informem de les mesures que cal aplicar en les classes per a adults de centres de formació no autoritzats i us recordem els protocols a seguir a la resta de centres i grups

Divendres 26 de febrer el Procicat anunciava noves flexibilitzacions en les restriccions i mesures per lluitar contra la COVID-19. A partir de l’1 de març, en l’àmbit de l’esport s’amplia l’aforament de les activitats grupals en espais interiors que acreditin ventilació adequada. Així doncs, s’aixeca la limitació de grups de 6 persones i es permet un aforament màxim del 30%. En aquest sentit, Protecció Civil ja va confirmar a l’APdC que les classes de dansa per a adults s’equiparen a aquest tipus d’activitat física i, per tant, les classes per a adults que ofereixen els centres de formació de dansa no autoritzats es poden dur a terme presencialment, fins a un màxim del 30% de l’aforament amb reforç de ventilació i mascareta.

Dissabte es va publicar la resolució SLT/516/2021 al DOGC amb informació de què implica el reforç de ventilació i quins requisits cal complir:

Article 12: Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives

Es permet el desenvolupament d’activitats grupals amb subjecció a les condicions següents:

a) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que acreditin el compliment de les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1, es poden dur a terme sempre que es respecti el límit de l’aforament al 30% i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria d’esports i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat, en la qual s’ha d’informar de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire, donant compliment a les condicions establertes a l’annex 1.

En la declaració ha de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada als criteris establerts a l’annex 1.

b) En instal·lacions i equipaments en espais tancats que no estiguin inclosos en el supòsit de la lletra a), es poden dur a terme sempre que no concentrin més de sis persones, inclosa la persona que és la professora o monitora, si escau, i, excepte en les piscines, que les activitats es puguin desenvolupar amb mascareta.

c) En instal·lacions i equipaments en espais a l’aire lliure es poden dur a terme respectant el límit de l’aforament al 50%.

Podeu consultar l’annex 1 aquí (pàgina 14 i 15 de la resolució SLT/516/2021).

Es tracta d’una mesura que tindrà vigència fins al 7 de març.

Els centres de formació reglats i les escoles autoritzades, que continuen podent obrir presencialment tant per a menors com per adults aplicant les mesures del seu pla sectorial.

Quant a la formació per a menors d’edat, inclosa en les mesures genèriques d’extraescolars, la normativa continua igual:

Ensenyament reglat i escoles de dansa autoritzades

Des de fa setmanes els ensenyaments de règim especial reglats i les escoles de música i de dansa autoritzades pel Departament d’Educació han d’adoptar mesures per reduir l’assistència presencial dels seus alumnes. Podeu consultar el pla sectorial amb les mesures que cal seguir durant el curs 2020/21.

Centre de formació de dansa no autoritzats

Els centres de formació de dansa no autoritzats podran realitzar activitats dirigides a infants d’educació infantil i primària fins a un màxim de sis alumnes per aula. Només els centres que organitzin activitats extraescolars mantenint els grups estables escolars o part d’aquests poden desenvolupar les activitats amb més de sis alumnes per aula, sempre que no hi participin alumnes d’altres grups estables.

Quant a la formació de dansa dirigida a infants i joves escolaritzats a partir de l’etapa d’educació secundària obligatòria, només es poden dur a terme presencialment quan aquestes es realitzin mantenint els grups de convivència estable definits per a l’activitat lectiva.