Actualitat

Mesures de seguretat i higiene en centres de formació de dansa a Catalunya durant l’etapa de represa

07/07/2020
ATENCIÓ: Aquesta notícia es va publicar el 7 de juliol. Actualment estem treballant per aclarir com afecta la resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, als centres de dansa. Aviat actualitzarem la informació.
A la comunicació “Les escoles de dansa autoritzades i no autoritzades obriran en la fase dos amb restriccions i mesures de seguretat i higiene” recollíem les mesures que devien complir les escoles de dansa de Catalunya durant les diferents fases de la desescalada.

En el present document, realitzat per la nostra assessora legal, l’advocada Andrea Leunda, recopilarem les mesures que han de complir les escoles de dansa durant el període comprés entre la finalització de la fase III de la desescalada i la declaració oficial que doni per finalitzada la situació de crisi sanitària.

A dia d’avui la normativa que regula aquest període de temps és la següent:

A nivell estatal:

  • Reial Decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

A Catalunya:

  • Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya.

Aquest Decret faculta la consellera de Salut i al conseller d’Interior en la seva condició d’autoritats integrants del Comitè de Direcció del Pla d’actuació PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, a adoptar les resolucions necessàries per fer efectives les mesures que han de regir la nova etapa.

  • Resolució SLT / 1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

En aquest sentit, aquesta Resolució regula les condicions per al desenvolupament d’activitats durant l’etapa de represa en el territori de Catalunya en el marc de la crisi sanitària vigent provocada per la COVID-19.

L’epígraf 1 de l’apartat 1.2 d’aquesta Resolució estableix que les mesures previstes han de ser completades amb els plans sectorials d’activitats, els quals s’han d’elaborar i aprovar d’acord amb el que preveu el Pla de transició del confinament ratificat pel Govern el 25 d’abril de 2020.

L’article 1.2.2.c de l’esmentada Resolució estableix l’obligació d’aprovar un pla sectorial d’activitats que reguli els centres docents. Tanmateix, l’article 1.2.4 de la mateixa estableix que la persona titular de l’activitat (en aquest cas, l’escola) és la responsable d’adaptar les condicions de l’exercici de l’activitat a les mesures i les previsions que es continguin en el pla sectorial corresponent.

Per la seva banda, l’article 4.1 de la mateixa Resolució, la qual regula el règim transitori, estableix el següent: mentre no s’aprovi el pla sectorial concret per l’activitat, es mantindran les mesures contingudes en els plans aprovats corresponents a la fase III del Pla per a la desescalada, en la mesura que no s’oposin o contradiguin allò que s’estableix en l’esmentada Resolució i a la normativa estatal aplicable.  

A dia d’avui, s’ha aprovat un pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per Covid-19, el qual serà vigent al llarg del curs escolar, tal com estableix el seu article 3.4. Per tant, a dia d’avui encara no és d’obligat compliment.

En conseqüència, tenint en compte que a dia d’avui no hi ha un pla sectorial vigent per l’activitat docent, s’han de complir les mesures fixades per la Fase III, actualitzades d’acord amb la normativa recollida a l’inici d’aquest escrit.

Mesures relatives al centre de treball, personal laboral (docent i administratiu) i alumnat:

Les mesures a complir pel/la titular de l’escola, o en el seu defecte el/la directora, són les següents:

Assegurar l’adopció de les mesures organitzatives que resultin necessàries per evitar aglomeracions i garantir que es mantingui una distància de seguretat d’almenys 1,5 metres, tot mantenint un espai de seguretat de 2,5 metres per persona, tant entre personal laboral (docent i administratiu), com entre personal laboral i alumnat. Per tant, haurà d’adaptar les condicions de treball, inclòs l’ordre dels llocs de treball i l’organització per torns, així com l’ús dels llocs comuns.

Quan no sigui possible mantenir la distància de seguretat, s’observaran les mesures d’higiene adequades per prevenir el risc de contagi i s’haurà de proporcionar un equip de protecció adequat al nivell de risc a cadascuna de les persones treballadores i a l’alumnat.

En aquest punt cal recordar que tant en espais a l’aire lliure com tancats, d’acord amb l’establert a l’article 6.1.a del Reial Decret-llei 21/2020, les persones de sis anys en endavant han de portar mascareta sempre que no es pugui garantir l’espai interpersonal d’almenys 1’5 metres.

Per tant, l’alumnat hauria de disposar de la seva pròpia mascareta. Sempre que l’exercici de l’activitat ho requereixi, es pot mantenir entre el/la docent i l’alumne/a una distància inferior a un metre, si bé és recomanable no apropar-se menys d’un metre.

Tanmateix, es potenciaran l’adopció de mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i la potenciació de l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible (classes on line o pel treball administratiu).

Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció d’higiene i prevenció pel personal treballador i alumnat. Ventilar les aules entre una classe i la següent i desinfectar els equipaments entre els diferents grups.

Posar a disposició del personal laboral i alumnat aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans (a l’annex del Reial Decret-llei 21/2020 s’estableix quina composició ha de tenir el gel desinfectant).

Portar a terme tots els ajustos necessaris perquè no coincideixin massivament alumnat i professorats a l’entrada ni als espais.

Assegurar les mesures de desinfecció i neteja adequades i desinfectar tots els espais dos cops al dia.

Els lavabos, vestuaris i similars estaran permesos per l’alumnat. En cas d’espais de fins a 4 metres quadrats, es permetrà l’ús per una persona. En cas de què necessitin assistència, podran entrar acompanyades. En cas d’espais de més de 4 metres que comptin amb més d’una cabina, l’ocupació màxima serà del 50 %.

Es podran celebrar classes en grup en aules grans respectant la distància de seguretat de dos metres. En aquest últim supòsit, l’ocupació permesa és del 50 % de l’aforament total.

En el supòsit d’escoles que no comptin amb aules grans, que permetin la distància de dos metres entre totes les persones presents a l’aula, la formació haurà de ser individual respectant els dos metres entre alumne/a i professor/a o, en el seu defecte, utilitzant mascareta, respectant les mesures d’higiene i no compartint material.

S’establirà un horari d’atenció amb servei prioritari per als i les majors de 65 anys.

Actuació envers el personal laboral i alumnat que presenti símptomes:

Els i les treballadores que presentin símptomes compatibles amb la COVID-19 o estiguin en aïllament domiciliari per una diagnosi per COVID-19 o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver hagut de tenir un contacte estret amb alguna persona amb COVID-19 no hauran d’acudir al seu lloc de treball.

Si una persona treballadora comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia al lloc de feina, es contactarà d’immediat amb el telèfon habilitat per la Comunitat Autònoma (a Catalunya, el 061) o centre de salut corresponent  i, en cas de disposar-hi, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. De manera immediata, la persona treballadora es col·locarà una mascareta i seguirà les recomanacions que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari. 

Totes aquestes mesures s’observaran sense perjudici de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de la normativa laboral que resulti d’aplicació.

En cas que un/a alumne/a presenti símptomes, es contactarà d’immediat amb el 061 o amb el centre de salut corresponent, es col·locarà una mascareta i seguirà les recomanacions indicades.

Observança de la normativa de prevenció de riscos laborals:

Qualsevol escola constituïda per una persona jurídica o treballador/a autònom/a amb personal laboral al càrrec ha de complir amb tot el que disposa la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i la resta de normativa relacionada amb la prevenció de riscos.  

Per tant, el/la titular de l’escola amb personal laboral a càrrec haurà de disposar d’un servei de prevenció de riscos (propi o aliè segons el cas).

En aquest punt, cal tenir en compte que en el cas de tenir contractats a falsos autònoms,  l’escola podria ser doblement sancionada: per la contractació dels falsos autònoms i per no disposar del pla de prevenció de riscos laborals.

Una escola constituïda per una persona treballadora autònoma que no té personal laboral al seu càrrec no necessita disposar d’un servei de prevenció de riscos, tot i que ha de complir amb aquelles mesures de prevenció envers l’alumnat.

Ara bé, en el cas de persones treballadores autònomes que presten serveis en el centre de treball d’una altra empresa –com és el cas dels i les docents que donen classes puntuals en escoles, no confondre amb fals autònom-, aquestes tenen l’obligació de coordinar-se amb l’empresa que els contracta i col·laborar amb la mateixa i els seus treballadors per assegurar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

Per tant, en aquest últim supòsit, la persona treballadora autònoma haurà de coordinar-se amb l’empresa que la contracta perquè l’activitat es porti a terme complint amb tot el que disposa la normativa de prevenció de riscos laborals i, en conseqüència, haurà d’aportar la informació sobre els riscos –en cas d’haver-hi- que les seves activitats o equips poden suposar a les persones treballadores de l’empresa amb la qual col·labora i per l’alumnat.