Actualitat

Més de 200 organitzacions firmen el Pacte de Barcelona, que assegura mesures que ajudaran a reactivar l’activitat de la ciutat, inclòs el sector cultural

23/07/2020

Amb l’objectiu de sortir d’aquesta crisi com abans millor, més de 200 organitzacions i entitats de la ciutat han signat l’anomenat Pacte per Barcelona, una proposta i un compromís col·lectiu que té com a objectiu impulsar la reactivació de la ciutat en tots els àmbits.

En l’àrea de cultura, el pacte posa el focus en “promoure l’accés a la cultura, enfortint el capital cultural i creatiu de la ciutat com a patrimoni de primer nivell de Barcelona, factor de cohesió i de projecció internacional”, a través d’una sèrie d’objectius:

  • Impulsar programes específics de suport als sectors artístics, tenint present la diversitat d’agents públics, privats i comunitaris, amb l’objectiu de protegir el talent creatiu i artístic, i preparar-lo per a futures crisis.
  • Consolidar el sistema de cultura de base i els equipaments de proximitat, com a planter creatiu, connector dels àmbits cultural i educatiu.
  • Millorar el finançament i la centralitat dels grans equipaments culturals, potenciant-ne la funció de motor d’un ecosistema cultural, educatiu i social més ampli. Impulsar una campanya de comunicació que n’incentivi l’ús per part de la ciutadania i reforci el perfil cultural de Barcelona.
  • Impulsar els programes d’accés a la cultura, sobretot dels sectors vulnerables o en risc d’exclusió social.
  • Donar suport estructural i financer a la consolidació i el creixement de les empreses i indústries culturals, amb una especial atenció al sector del llibre —en el qual Barcelona ha de mantenir el seu lideratge internacional—, però també a nous sectors emergents.

  • Ampliar la dotació econòmica de la cultura, donant suport a la petició perquè el 7% dels fons europeus de recupe-ració vagin destinats a l’àmbit cultural i millorant el finançament del sector cultural a través de les inversions de cocapitalitat, l’impuls del mecenatge, i altres mecanismes.
Podeu accedir al Pacte, firmat el 21 de juliol, a través d’aquest enllaç.