Estudiar Dansa

A l’APdC assessorem a aquelles persones que volen estudiar dansa tant a nivell professional com amateur. Oferim informació variada del sector, així com dels diferents tipus d’estudis en dansa, equivalències i homologacions.

La dansa com a estudi reglat

Règim General

Primària: La dansa pot impartir-se com a assignatura en el lloc de la música o l’educació física si l’escola ho desitja.

Secundària: La dansa no està contemplada al currículum escolar, ara bé, aquells alumnes que estudiïn en una escola de dansa autoritzada poden convalidar aquestes classes per l’assignatura d’educació física.
 
Batxillerat: Es pot estudiar el Batxillerat en modalitat Arts, subbranca Arts Escèniques, Música i Dansa. L’alumne/a que cursa batxillerat i estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada pot demanar el reconeixement d’algunes matèries.

Estudis universitaris: El Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre està trebalalnt per oferir properament un Grau Superior de Dansa, ja que s’ha adscrit a la Universitat de Barcelona. A més, diferents universitats i centres d’ensenyament ofereixen la possibilitat d’estudiar postgraus relacionats amb la dansa i l’expressió corporal.

Règim Especial


Ensenyaments artístics:

Regulats per Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i amb validesa oficial, els ensenyaments reglats de dansa es composen del Grau  Professional (dels 12 als 18 anys) que s’ha de compaginar amb els estudis d’ESO i es pot compaginar amb el Batxillerat; i la Titulació Superior, equivalent a una llicenciatura universitària, que passarà a ser Grau universitari a l’Institut del Teatre a partir del curs 2020-2021

El Nivell Elemental, pels menors de 12 anys, no està reglat i no ofereix cap titulació a Catalunya, però prepara per al Grau Professional.

Veure directori de formació reglada


Estudis de dansa no reglats

A Catalunya un gran nombre de centres permeten seguir diferents cursos de dansa, que tot i no conduir a una titulació oficial sí que permeten assolir un nivell professional. Altres cursos tenen una vessant més lúdica.

Escoles de dansa autoritzades: Regulades per la Generalitat, ofereixen ensenyaments de dansa de diferents disciplines. Els certificats acreditatius dels estudis realitzats no tenen validesa oficial, encara que la qualitat i prestigi dels estudis pot estar reconeguda dins la professió.

Centres de dansa privats: Sense estar regulats per la Generalitat però amb la llicència d’activitats correcta, aquests centres ofereixen cursos de dansa de diferents disciplines i nivells. Molts d’ells imparteixen disciplines sense titulació oficial a Catalunya (balls llatins, dansa del ventre,…) a nivell professional.

Altres espais: La dansa també pot practicar-se de forma lúdica en altres espais, com ara centres cívics, casals, etc. Els més petits també poden aproximar-se a la dansa a través d’activitats extraescolars, generalment organitzades per les Associacions de mares i pares d’alumnes.

Veure directori de centres de formació


Estudiar dansa a Espanya

La normativa espanyola varia sensiblement de la catalana, per exemple, el Grau Mig de dansa pot estudiar-se als conservatoris i també a les escoles de dansa autoritzades (Atenció: el nom és el mateix que per a les escoles catalanes, però la normativa és diferent).


Estudiar Dansa a l’estranger

És freqüent que els futurs professionals vulguin ampliar els seus coneixements amb estades a l’estranger. L’Institut del Teatre ofereix les beques Erasmus pels alumnes del Conservatori Superior, que permeten realitzar part de la carrera a l’estranger. Altres institucions públiques com la Generalitat o el Ministeri d’Educació també atorguen beques per estudiar en altres països.

Aquelles persones que han cursat tots els seus estudis de dansa fora d’Espanya poden informar-se a la Generalitat de Catalunya sobre les convalidacions i homologacions d’estudis estrangers de nivell no universitari (com és el cas dels ensenyaments artístics) . +  info 

Equivalències dels títols de Dansa

L’entrada en vigor de la LOGSE el 1990 va deixar sense validesa a tots els efectes els títols de dansa obtinguts abans d’aquesta llei.

Per solucionar aquesta situació, les persones amb titulació oficial de dansa anterior a la LOGSE poden sol·licitar al Ministeri d’Educació l’equivalència a efectes de docència del seu títol antic amb els estudis superiors de dansa regulats a la LOGSE. Aquesta equivalència pot obtenir-se en la modalitat de Pedagogia de la dansa o de Coreografia i tècniques d’Interpretació de la dansa, en ambdós casos és només a efectes de docència.

A l’APdC assessorem a les persones que han de demanar l’equivalència informant-los de tota la documentació que han d’aportar. També fem d’interlocutors davant de les institucions públiques implicades per tal de pal·liar les discriminacions derivades d’aquesta legislació.

NOTA
Les habilitacions que concedeix la Generalitat de Catalunya no tenen cap relació amb les equivalències. Són un certificat que donava la Generalitat a professors en actiu que no tenen titulació per poder treballar a escoles autoritzades.