Actualitat

L’ICIC i el sector cultural en xifres

04/06/2009

L’ICIC ha publicat un catàleg de on-line on pots veure les seves principals línies d’acció i la informació econòmica més rellevant del sector cultural.

A l’apartat d’arts escèniques es fa especial ènfasi en la interdependència entre l’actuació privada i la pública, tant des de la perspectiva de la producció com de l’exhibició. En l’àmbit de la producció, el pes principal correspon a la iniciativa privada, -expliquen-,  on un nombre creixent de companyies i productores desenvolupen una intensa activitat que abasta gèneres mot diversos. Al costat del sector privat,els grans equipaments públics duen a terme una activitat rellevant de producció, moltes vegades en coproducció amb el sector privat.

Segons expliquen, en l’àmbit de l’exhibició, el panorama es perfila de manera diferent segons la geografia. Mentre a la ciutat de Barcelona és la iniciativa privada la que domina l’exhibició, a la resta del territori és el sector públic qui té la titularitat de la majoria dels equipaments i, per tant, qui condiciona l’exhibició.

També s’explica que el sector teatral a Catalunya ha experimentat un gran creixement durant els darrers anys com a conseqüència de l’eclosió de gèneres més populars que han conviscut en harmonia amb produccions més cultes. El gruix de l’activitat del sector es concentra a Catalunya, tot i que el mercat espanyol i la resta del món absorbeixen gairebé una quarta part de les representacions.
Més informació a: cultura.gencat.cat/icic/dadesindustriesculturals2009/html/