Actualitat

L’ICEC publica la convocatòria de subvencions per a activitats de dansa de caràcter professional pel període de setembre 2015 a agost 2016 (per a empreses)

04/01/2016

El termini de presentació de sol·licituds és del 23 de febrer al 16 de març de 2016, ambdós inclosos.

Atenció! Important: COMUNICAT de les associacions professionals al voltant de les noves mesures que afecten els nous convenis plurianuals i les subvencions anuals per a la dansa  LLEGIR

S’obre convocatòria anticipada per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a activitats de dansa de caràcter professional per part de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a activitats de dansa de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:
a) Suport a l’organització d’activitats de formació per a professionals.
b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Als efectes d’aquestes bases, també s’entenen com a nova creació les reposicions o revisions d’aquells espectacles en què la producció originaria tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat.
c) Suport a l’exhibició d’espectacles.
d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

L’activitat s’ha de dur a terme de l’1 de setembre del 2015 al 31 d’agost de 2016.

Poden optar a aquests ajuts les empreses ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa.
No poden optar-hi les entitats sense finalitat de lucre ni els ajuntaments o ens vinculats o dependents inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

Informació de referència:
Bases generals: CLT/2818/2015
Bases específiques: CLT/331/2015
Convocatòria: CLT/2967/2015

Més informació a la pàgina del Departament de Cultura.