Actualitat

Les escoles de dansa podran demanar les ajudes a partir del dimarts 16 de febrer

15/02/2021

El termini de sol·licitud s’acaba l’1 de març a les 15h

L’APdC i l’APCC seguiran insistint perquè s’obri aviat una ajuda que inclogui la resta de persones, autònoms i empreses del sector

El Govern obre dimarts 16 de febrer a les 9h la convocatòria d’ajudes a les escoles de dansa, incloses dins el sector de les activitats extraescolars i del lleure educatiu. L’objectiu és pal·liar els perjudicis que la pandèmia ha ocasionat tant a entitats i empreses com a persones autònomes. El termini de sol·licitud romandrà obert fins a l’1 de març a les 15 h i es pot iniciar aquí.

Aquest ajut extraordinari compta amb una partida de 6 milions d’euros, repartits en tres modalitats:

A. Ajut per a activitats d’educació en el lleure entre setmana
Import fix de 1.500 euros per a les entitats no federades d’educació en el lleure, les federacions i les coordinadores d’entitats inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut que realitzin activitats de lleure educatiu entre setmana dirigides a infants i joves d’entre 3 i 18 anys. Sol·licitar aquesta ajuda.

B. Ajut per a activitats extraescolars i de lleure
Import fix de 1.500 euros per a les entitats, empreses, persones treballadores autònomes, els centres docents privats i altres entitats sense ànim de lucre, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques en els epígrafs 933.9 (altres activitats d’ensenyament) o 932.1 (ensenyament de formació i perfeccionament professional no superior) que prestin amb els seus propis mitjans activitats extraescolars i de lleure dirigides als infants i joves d’entre 3 i 18 anys. Sol·licitar aquesta ajuda.

Des de l’APdC seguim insistint perquè es modifiquin aquests requisits per a futures ajudes i s’incloguin la resta d’epígrafs relacionats amb la formació.

C. Ajut per a instal·lacions juvenils
Import fix de 2.500 euros per cada instal·lació juvenil, per a les entitats privades, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores de les instal·lacions juvenils que estiguin inscrites al Registre d’instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut. Sol·licitar aquesta ajuda.

En tots tres casos A, B i C, han d’haver estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener.

Preguntes freqüents sobre les ajudes a les escoles de dansa

Amb quines altres ajudes són compatibles?

Les ajudes A i B són compatibles amb qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció pública o privada destinats a la mateixa finalitat (inclosa la ajuda C). No obstant, A i B seran incompatibles entre si.

Què considerem activitats extraescolars (modalitat B)?

Les activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general que es fan fora de l’horari lectiu en centres educatius que imparteixin ensenyaments obligatoris o declarats gratuïts i que estiguin incloses en la programació general anual dels centres del curs 2020-2021 o que les hagi aprovat el consell escolar del centre amb una data anterior a la de finalització del període de la sol·licitud de l’ajut.

Les activitats i modalitats formatives i educatives dirigides a infants i joves d’entre 3 i 18 anys no incloses en l’apartat anterior, que s’indiquen tot seguit:

  • Els ensenyaments no reglats de règim especial.
  • Els ensenyaments no reglats d’idiomes.
  • Les relacionades amb la música i la dansa.
  • Les relacionades amb les arts plàstiques i escèniques.
  • Les activitats relacionades amb les tecnologies.
  • Les no individuals de reforç i acompanyament escolar impartides en establiments autoritzats.
  • Les esportives de caràcter educatiu no dependents de les federacions esportives.
  • Les activitats de lleure educatiu descrites a l’apartat a) realitzades per persones treballadores autònomes, empreses i altres entitats no inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut.


Articles relacionats