Actualitat

Les escoles de dansa autoritzades i no autoritzades obriran en la fase dos amb restriccions i mesures de seguretat i higiene

05/06/2020
El Consell de Ministres va aprovar en data 28 d’abril de 2020, el Pla per a la Transició cap a una nova Normalitat que estableix els principals paràmetres i instruments a seguir per a l’adaptació del conjunt de la societat a la normalitat.
A continuació us expliquem com afecta a les Escoles de Dansa Autoritzades i a les no autoritzades.
Escoles de Dansa no autoritzades

L’annex II de l’esmentat Pla recull que a la Fase II es podrà reprendre l’activitat, amb restriccions, en els centres educatius i de formació (autoescoles, acadèmies, etc.) que no estiguin inclosos en els apartats d’Educació i Ciència, establint-se les mesures de distanciament, higiene i protecció oportunes.

Tenint en compte la normativa vigent entenem que les escoles de dansa no autoritzades situades a Catalunya estarien incloses en l’esmentat apartats i que, per tant, poden reprendre l’activitat a la Fase II, seguint les mesures de protecció oportunes.

El Pla per a la Transició s’ha anat desenvolupant a través de diferents ordres ministerials, les quals regulen com portar a terme cadascuna de les fases de la desescalada. A dia d’avui s’han aprovat tres ordres:

 • Ordre SND / 399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

 • Ordre SND / 414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

 • Ordre SND / 458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

 
A continuació us realitzem un recull de les principals mesures fixades a les Ordres i que afecten les escoles de dansa no autoritzades. Tanmateix, si reprendreu l’activitat, us recomanem llegir tot el contingut de les Ordres (amb especial atenció de l’article 3 al 6 i de l’article 11 al 17).

Remarcar que les escoles que reprenguin l’activitat hauran de disposar d’un pla de riscos laborals adaptat a les mesures per prevenir la COVID-19 i s’hauran de posar a disposició dels i les treballadores els protocols d’higiene i distanciament. En cas de portar a terme les classes en un espai llogat, el protocol de seguretat s’haurà de consensuar amb el titular de l’espai.

Mesures específiques a aplicar a la Fase II

Obertura d’escoles de dansa no autoritzades. Represa de l’activitat amb restriccions.

El/la titular de l’escola haurà d’adoptar mesures d’higiene i prevenció pel personal treballador i alumnat. Haurà de disposar permanentment gel, aigua i sabó per les mans i en cas de no poder mantenir les distàncies, disposar d’equips de protecció per tot el personal laboral (article 4) i alumnat (en cas que a les classes particulars en les quals no es mantingui la distància).

El/la titular de l’escola haurà de portar a terme tots els ajustos necessaris perquè no coincideixin massivament alumnat i professorat a l’entrada ni als espais on es realitzi l’activitat (article 5).

El/la titular de l’escola haurà d’assegurar que es compleixen les mesures de desinfecció i neteja adequades i portar a terme la desinfecció  de tots els espais dos cops al dia (article 6 i 13).

L’alumnat no podrà accedir a àrees comunes i/o vestuaris, així com  en àrees recreatives (si l’escola en disposa).

Es podran celebrar classes en grup en aules grans respectant la distància de seguretat de dos metres. En aquest últim supòsit, l’ocupació permesa és del 40 % de l’aforament total.

En el supòsit d’escoles que no comptin amb aules grans, que permetin la distància de dos metres entre totes les persones presents a l’aula, la formació haurà de ser individual respectant els dos metres entre alumne/a i professor/a o, en el seu defecte, utilitzant mascareta, respectant les mesures d’higiene i no compartint material.

S’establirà un horari d’atenció amb servei prioritari per als i les majors de 65 anys.

Mesures específiques a aplicar a la Fase III

El/la titular de l’escola haurà d’adoptar mesures d’higiene i prevenció pel personal treballador i alumnat.  Haurà de disposar permanentment gel, aigua i sabó per les mans i en cas de no poder mantenir les distàncies, disposar d’equips de protecció per tot el personal laboral (article 4) i alumnat (en cas que a les classes particulars en les quals no es mantingui la distància).

El/la titular haurà de portar a terme tots els ajustos necessaris perquè no coincideixin massivament alumnat i professorats a l’entrada ni als espais (article 5).

El/la titular de l’escola haurà d’assegurar les mesures de desinfecció i neteja adequades i desinfectar tots els espais dos cops al dia (article 6 i 13).

Els lavabos, vestuaris i similars estaran permesos per l’alumnat. En cas d’espais de fins a 4 metres quadrats, es permetrà l’ús per una persona. En cas de què necessitin assistència, podran entrar acompanyades.

En cas d’espais de més de 4 metres que comptin amb més d’una cabina, l’ocupació màxima serà del 50 %.

Es podran celebrar classes en grup en aules grans respectant la distància de seguretat de dos metres. En aquest últim supòsit, l’ocupació permesa és del 50 % de l’aforament total.

En el supòsit d’escoles que no comptin amb aules grans, que permetin la distància de dos metres entre totes les persones presents a l’aula, la formació haurà de ser individual respectant els dos metres entre alumne/a i professor/a o, en el seu defecte, utilitzant mascareta, respectant les mesures d’higiene i no compartint material.

S’establirà un horari d’atenció amb servei prioritari per als i les majors de 65 anys.

A tenir en compte. Documentació complementària d’interès

Pla d’obertura de centres educatius per a finals d’aquest curs i per al proper 2020-2021 aprovat pel Departament d’Educació[CM3]. No és d’obligat compliment per les escoles no autoritzades però igualment recomanem que es segueixin, en la mesura del possible, les disposicions contingudes en ell.

En conclusió, a dia d’avui les escoles de dansa no autoritzades que reprenguin l’activitat hauran de complir les directrius recollides a les Ordres 414/2020 i 448/2020 i disposar d’un pla de prevenció de riscos actualitzat amb les mesures necessàries per fer front a la crisi sanitària de la Covid-19.

Escoltes de Dansa Autoritzades (règim especial)
Les Escoles de Dansa Autoritzades pel Departament d´Educació estan incloses dins dels Ensenyaments de Règim especials (música, art dramàtic, ensenyaments d’idiomes, arts plàstiques i disseny, entre d’altres). El Departament d’Educació ha publicat les instruccions per a l’organització de l’obertura dels Centres Educatius. El podeu trobar complet aquí. Nosaltres destaquem els punts que es refereixen als centres de règim especial.

En aquest sentit, les instruccions del Departament expliciten que, en els supòsits de tancaments d’etapa i/o titulació (4t d’ESO, 2n batxillerat, 2n FP o règim especial), EOI i escoles d’adults, l’acció educativa serà presencial, en grups reduïts (màxim 15 alumnes per espai), amb retorn gradual de l’alumnat i horaris esglaonats.
Concretament, estipulen que:

S’ordena l’obertura de tots els centres públics i concertats (Instituts i centres d’ensenyament secundari, batxillerat, formació professional, ensenyaments de règim especial, de formació d’adults i escoles oficials d’idiomes) en municipis en fase 2 per a dur-hi a terme les activitats següents:
 • Acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari- en grups de 15 alumnes com a màxim, en els casos següents: alumnes que acaben etapa i obtenen titulació (4t d’ESO, proves lliures d’ESO, 2n de Batxillerat, 2n de CF i 2n d’ERE) o han de superar proves d’accés (PAAU, CF, ERE) per tal de donar suport a l’assoliment d’aquest objectiu. Això comporta l’obertura dels instituts i centres concertats amb ensenyaments de secundària, batxillerat, formació professional i règim especial de municipis en Fase 2, amb un retorn gradual de l’alumnat, amb horaris esglaonats. Els centres de formació d’adults i les escoles oficials d’idiomes també hauran d’obrir en idèntiques condicions.
 • En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO es prioritzaran activitats d’orientació dels estudis possibles a seguir el proper curs (batxillerat, formació professional i règim especial). En el cas de l’alumnat de formació professional, el suport a la finalització dels projectes. En el cas de l’alumnat de règim especial, la realització de les activitats presencials imprescindibles per a la finalització dels seus estudis. En el cas de l’alumnat de formació d’adults i de les escoles oficials d’idiomes, qualsevol activitat que s’hi programi, en especial les dirigides a l’alumnat que ha d’accedir a una titulació. En el cas de l’alumnat de 2n de Batxillerat, activitats relacionades amb la preparació per a les PAAU. En el cas de l’alumnat que s’hagi de presentar a una segona prova d’avaluació final, les activitats que els ajudin a superar-la.
 • Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell. Aquesta és una mesura excepcional i no continuada, que comporta l’obertura d’algun espai del centre de manera planificada i la programació del dia i hora de retrobament de l’alumnat i, si escau, d’un únic familiar amb el tutor o tutora a l’aula. Si el Pla del centre ho preveu justificadament, l’atenció personalitzada es podrà compaginar amb una atenció grupal, amb un màxim de 15 alumnes. Les finalitats d’aquesta atenció són:
 1. L’acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment al d’aquells sectors de la població escolar més fràgils;
 2. L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o serveis educatius específics, d’aquell alumnat que, per diferents motius, hagin pogut patir el confinament d’una manera més greu o de l’alumnat de necessitats educatives especials.
 3. En l’àmbit rural, l’atenció d’aquell alumnat que viu en petits municipis i que ha estat “desconnectat” per raons del desequilibri territorial;
 4. La formulació d’un pla personalitzat per a cada alumne, que li permeti afegir un contingut formatiu en les seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs.
Requisits que ha de complir l’alumnat dels centres de dansa autoritzats

Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors.
 • Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari vacunal al dia.
En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència–, la idoneïtat de reprendre l’activitat escolar.
Abans del retorn de l’alumnat als centres educatius, caldrà contactar amb ells o les seves famílies per saber quants infants es reincorporaran de manera presencial.
Les famílies o persones tutores han de presentar el primer dia de retorn al centre educatiu una declaració responsable, d’acord el model que serà facilitat, per la qual els seus fills o filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu. També han d’informar al centre educatiu de l’aparició de qualsevol cas de COVID-19 en l’entorn familiar de l’infant i mantenir un contacte estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.

Les famílies vigilaran diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el cas que el fill o filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19, no podrà assistir al centre.

Obertura dels Centres de Dansa Autoritzats
Les direccions dels centres hauran d’informar a tots els treballadors i treballadores de la necessitat de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i simptomatologia de COVID19. Això permetrà identificar al personal que podrà participar en les activitats presencials.
Prèviament, les direccions dels centres públics de titularitat del Departament hauran de donar d’alta a tots els treballadors del centre al GUAC fent servir l’enllaç següent (trobareu els passos a seguir a la pàgina 7 del document d’Instruccions d’obertura dels centres educatius del Departament d’Ensenyament).
La direcció dels centres podran respondre la Declaració Responsable accedint directament a aquest link.

El centre haurà d’analitzar els espais disponibles per a organitzar el reinici de les activitats presencials, tenint en compte que quan calgui fer-les en grup, aquests han de ser estables i fixes, per poder tenir la traçabilitat de contactes en cas de contagi. L’alumnat sempre han de ser els mateixos i en el mateix espai, i sempre que sigui possible també el docent. En tot cas, si algú s’ha de moure, és el docent.

Els espais per a grups (fins a 15 a l’ESO i ensenyaments post-obligatoris i de règim especial) s’analitzaran a partir dels principis següents:

a. La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne.
b. En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un grup d’alumnes, aquests hauran d’estar clarament separats entre si.
c. Si la superfície dels espais no permeten acollir la ràtio establerta respectant els 4 m2 per alumne, caldrà adequar la seva ocupació.
d. Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup

Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre caldrà establir circuits i organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa en llocs i moments determinats (veure instruccions pàgina 9 del document).

El document del Departament d’Ensenyament conclou amb instruccions per desenvolupar el pla d’obertura (pàgina 11) i un annex amb mesures de protecció i prevenció (pàgina 13).