Actualitat

Les associacions professionals de Dansa s’oposen fermament als canvis en les subvencions de dansa

29/12/2015

COMUNICAT al voltant de les noves mesures que afecten els nous convenis plurianuals i les subvencions anuals per a la dansa:

L’Associació de Companyies Professionals de la Dansa de Catalunya (ACPDC) i l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) volem manifestar el nostre total desacord amb el principal canvi presentat dins la convocatòria de subvencions anuals i plurianuals d’activitats professionals per a la dansa, convocats pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El canvi consisteix en considerar únicament com a despesa subvencionable la generada per l’explotació d’espectacles que es facin a taquilla. Aquesta consideració la fan en les línies de suport a l’exhibició.

Des de les entitats vertebradores del sector creiem que la creació d’unes ajudes de caràcter plurianual poden ajudar a la professionalització del sector, sobretot tenint en compte les seves dificultats per mantenir una estructura estable que acompanyi les produccions que any rere any abasteixen el ric panorama cultural del nostre país. Per aquest motiu, hem assistit a diferents reunions amb el Departament de Cultura per tal d’intentar consensuar i posar sobre paper la realitat actual en la qual es troben els nostres professionals i trobar marcs comuns d’actuació.

El sistema d’ajuts al sector de les arts escèniques és un marc sòlid per fomentar el creixement del sector i impulsar la seva consolidació sempre i quan atengui la seva singularitat. Calia posar ordre, sí, però també calia escoltar a aquells professionals que any rere any continuen lluitant per viure de la nostra professió, viure de la cultura fent cultura.

Els dispositius de suport a l’exhibició i al foment de la contractació que impulsa el Departament no funcionen per a la dansa i els números així ho demostren. Parlar d’un 5% de mitjana de contractació de dansa professional en les programacions anuals de la major part d’equipaments públics de Catalunya és un fet massa greu, com per no intentar trobar una solució tots plegats. L’espectador, el públic, no en té cap culpa. El dret a poder-ne gaudir és universal i és a través de les polítiques culturals d’un país que es fa arribar aquest dret a la ciutadania de forma equitativa. Els índexs de contractació evidencien que el sector de companyies professionals de dansa de Catalunya no percep els resultats del que s’ha invertit en difusió (Programa.cat, suport als E3…).

I precisament ara, que a partir d’una proposta feta en el marc del Pla Integral de la Dansa s’ha iniciat amb urgència una comissió per al foment de la contractació, ens trobem al damunt de la taula uns convenis plurianuals i unes ajudes anuals on apareix com a mesura estrella, en cap cas consensuada, considerar únicament com a despesa subvencionable la generada per l’explotació d’espectacles que es facin a taquilla a les línies de suport a l’exhibició! A taquilla? Aquesta novetat què pot implicar? Un augment dels caixets per tal de poder mantenir l’estructura d’una companyia durant tot l’any? A conseqüència de l’augment dels catxets una disminució de la ja minsa contractació? Un augment de les produccions de les companyies amb l’únic fi de poder subsistir?

Tinguem en compte, d’acord amb les companyies consultades, que pràcticament en cap cas el catxet rebut pot suportar les despeses que suposa l’activitat habitual en períodes d’exhibició d’una companyia professional. Aleshores, quin sentit té subvencionar només les funcions a taquilla si les funcions a catxet tampoc cobreixen la despesa mínima de l’activitat d’exhibició? Val a dir que els catxets, en progressiu descens des de l’inici de la crisi, han arribat a suposar la meitat del que es percebia abans de 2008, i no poden en cap cas cobrir tot el que suposa un projecte d’exhibició.

I si parlem de l’estructura, això que tant preocupa al Departament i al mateix sector per tal d’ajudar a la professionalització del mateix, caldria posar sobre la taula la pregunta de quines despeses són considerades d ‘estructura. En una companyia professional de dansa la feina no comença i acaba en el bolo. Cada una de les actuacions que realitzen sorgeixen d’un treball que inclou despeses directes que van molt més enllà dels honoraris dels intèrprets i tècnic o desplaçaments i allotjament. Aquestes despeses són: la comunicació, la producció i la distribució, així com el treball i despeses d’assaig necessaris per a poder mostrar un treball professional, etc., per esmentar només algunes d’aquestes despeses directes i imprescindibles.

Amb aquests índexs de contractació tan “extraordinaris” algú creu que pot ser la millor manera per fomentar la contractació i sobretot de professionalitzar el nostre sector?

Benvingudes les noves ajudes. O millor dit, escac i mat!

Per tot el mencionat al llarg d’aquest comunicat, l’Associació de Companyies Professionals de la Dansa i l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya ens oposem fermament a aquestes noves mesures i ens comprometem a seguir lluitant fins que des del Departament de Cultura s’ escolti la realitat del sector i es modifiquin les mesures adoptades.