Actualitat

La Sindicatura tramet al Parlament un informe sobre les despeses de l’EADC pels exercicis 2007 i 2008

05/08/2010

La Sindicatura de Comptes ha tramès al Parlament un informe de fiscalització del capítol 4 de despeses de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural corresponent als exercicis 2007 i 2008.

El treball ha inclòs la revisió de totes les convocatòries de les línies de subvencions competitives dels exercicis 2007 i 2008 i una mostra de cent catorze expedients de subvencions de concurrència i de subvencions directes per un import total de 10,84 M€. Aquesta mostra representa el 10,01% dels expedients i el 42,66% de les obligacions reconegudes en el conjunt dels dos exercicis.

L’Entitat Autònoma de Difusió Cultural, adscrita al Departament de Cultura de la Generalitat, té per objecte l’organització d’espectacles, actuacions, exposicions i esdeveniments en els camps de la música, la dansa, les arts plàstiques, la creació artística i la cultura popular i tradicional, i en general dur a terme les activitats culturals programades pel Departament de Cultura.

L’informe 15/2010 ha estat elaborat pel departament D de la Sindicatura, que té atribuïda la fiscalització dels departaments de l’àmbit de la cultura i l’educació de la Generalitat, així com de les universitats públiques catalanes.

www.sindicatura.org