Actualitat

La Red publica un estudi que analitza les programacions que desenvolupen 118 teatres, auditoris i cases de cultura

24/07/2013

La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales ha desenvolupat un estudi en el qual s’analitzen les programacions que desenvolupen els 118 teatres, auditoris i cases de cultura associats, distribuïts en 42 províncies del país. En el seu conjunt, i per les seves característiques tècniques i les seves dinàmiques d’oferta cultural, constitueixen una mostra representativa del teixit d’exhibició pública de les arts escèniques i musicals espanyoles.

L’objectiu és valorar si l’oferta d’arts escèniques i musicals realitzada pel sector públic es diferencia (i de quina manera) de l’aportada per la iniciativa privada, de manera que es pugui determinar si la programació pública compleix els requisits d’equilibri i representativitat que li són propis i si es tracta d’una programació que compleix els objectius que es consideren “legítims” per als espais escènics de titularitat pública.

En tot moment, la filosofia de la qual parteix l’estudi és valorar i avaluar l’impacte de l’activitat dels espais escènics públics sobre el context sociocultural i la seva aportació al benestar de la ciutadania, entenent que aquesta és la missió legítima d’un espai gestionat per entitats públiques.

D’aquest estudi s’extreuen dades com que la dansa moderna i contemporània (31,46%) i el flamenc (20,63%) van ser els subgèneres més programats en teatres públics al 2012 (pàg. 13 de l’estudi).

Resum del Mapa de Programació
Mapa de Programació: Estudi sencer