Actualitat

La Generalitat aprova els plans de represa del sector cultural

04/07/2020
El comitè tècnic del Procicat ha aprovat aquest divendres 3 de juliol els 8 plans sectorials que marquen com ha de ser la represa del sector cultural, el qual fins ara seguia aplicant les mesures de la fase 3 del confinament.
Aquest protocol vol donar cobertura a totes les especialitats, processos de treball i tipologies d’empreses, teatres, carpes, sales de concerts, o espais escènics o de música a l’aire lliure tant estàtics com en itinerància.
Quant a les arts escèniques, destaquen les novetats en mesures de protecció comunes per als col·lectius artístics, els aforaments, que són menys limitats si es fa obligatori l’ús de mascareta per al públic, i canvis en la distància mínima entre espectadors, ja que entren en joc els “grups de persones de contacte habitual”. De fet, cadascun d’aquests grups podrà seure junt als teatres i als cinemes i, si estan a distància de la resta de persones, no caldrà que utilitzin mascareta.

Mesures de protecció comunes per als col·lectius artístics

Seran aplicables als col·lectius artístics a què es refereix aquest Pla les mesures següents:

a. Els col·lectius artístics que obtinguin la condició de grup de convivència habitual quedaran exempts del compliment de la distància física interpersonal de seguretat i de l’ús de la mascareta, durant la realització del seu quefer professional.
Perquè un col·lectiu artístic obtingui la consideració de grup de convivència habitual, caldrà que compleixi una de les condicions següents:
 • Contacte habitual demostrable del col·lectiu durant un mínim de catorze dies, sense que cap membre hagi presentat simptomatologia COVID-19, o bé que no hagi estat en contacte amb cap persona que hagi contret la malaltia. Serà responsabilitat de les persones que es reconeguin com a contacte habitual i què, com a tal, disposin de dades de localització mútues.
 • Que tots els membres del col·lectiu artístic s’hagin sotmès a una prova homologada de detecció de COVID-19 amb resultat negatiu en el moment en què inicien els assajos (només quan així ho determini el Servei de prevenció de riscos laborals).

b. En ambdós casos caldrà que s’adoptin les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19.
A mes, específicament per a ballarins i ballarines, es disposen les següents recomanacions:
 • S’aconsella que els ballarins porten els cabells recollits.
 • Els ballarins han de tenir per a la seva hidratació amb recipients personalitzats i no compartibles.
 • Els fisioterapeutes que treballen amb els ballarins han de portar màscares FFP2, i els ballarins la mascareta quirúrgica durant tota la sessió de fisioteràpia. Si això últim no fos possible, els fisioterapeutes disposaran a més de pantalla de protecció.
Mesures d’aforament
En els espais a l’aire lliure, el nombre màxim d’assistents o participants permesos s’ajusta als paràmetres d’ocupació següents:
 • Com a norma general, s’ha de garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d’aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d’activitat.
 • La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:
 • Es faci obligatori l’ús de mascareta.
 • Es porti un registre dels assistents o hi hagi una preassignació de localitats.
 • S’estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents (no permeables entre si), que han de ser d’un màxim d 2.000 persones o fins a 3.000 persones quan se situïn en seients preassignats.
 • Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.
 • Aquests paràmetres d’ocupació dels espais s’apliquen en defecte de previsions específiques d’aforament establertes per a cada tipologia d’activitat, en la normativa sectorial vigent o en el pla sectorial corresponent que siguin més restrictives.

En els espais tancats, el nombre màxim d’assistents o participants permesos s’ajusta als paràmetres d’ocupació següents:
 • Com a norma general s’ha de garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d’aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d’activitat.
 • La superfície per persona no podrà ser inferior a 1 m2 en un edifici o espai tancat, corresponent a 1 metre de distància mínima de seguretat entre persones.
 • Aquestes distàncies no seran necessàries entre grups de persones de contacte habitual però sí entre els grups.
 • Aquestes distàncies afecten també a l’ocupació dels seients a les sales que haurà de garantir les distàncies entre persones depenent de que hagi o no consum d’aliments i begudes, amb caràcter general.
 • S’han d’establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents (no permeables entre si), que han de ser d’un màxim de 1.000 persones i fins a 2.000 persones quan se situen en seients preassignats.
 • La distància interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

 • Es faci obligatori l’ús de mascareta.
 • Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.
 • Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.
Per als espectacles de carrer es recomana adoptar mesures específiques per a cada tipologia:
 • Espectacles itinerants de “desfilada”. S’aconsella l’ampliació dels recorreguts per redistribuir a el públic al llarg de l’itinerari, i distribució de la mateixa en zones limitades, evitant carrers estrets i llocs propensos a les aglomeracions.
 • Espectacles itinerants en què públic i espectacle es mouen a el mateix temps: es recomana el control del nombre d’espectadors, i la inclusió d’accions i procediments per condicionar el públic a comportar-se en les situacions que es puguin generar.
 • Espectacles estàtics: es recomana l’establiment de zones per controlar les distàncies, i una correcta planificació dels processos d’acomodament i evacuació de el públic per evitar aglomeracions.
 • Espectacles en instal·lacions: es recomana, per delimitar l’espai personal i vigilar el control de capacitat màxima, el dibuix d’un cercle a terra al voltant de cada joc o instal·lació.

El pla aprovat dedica tot un apartat a les mesures de d’higiene i desinfecció, així com les normes seguretat per als treballadors dels espais culturals. Podeu descarregar el document complet aquí.