Actualitat

La Fàbrica de creació de dansa Illa Philips busca coordinador/a d’espais (Barcelona)

15/03/2011

Convocatòra pública per a la selecció d’un coordinador o coordinadora del projecte de fàbrica de creació de dansa graner illa philips

Introducció
Durant el tercer trimestre del 2011 es posarà en funcionament la Fàbrica de Creació de l’Illa Philips en el marc del Programa Fàbriques de Creació impulsat des de l’Ajuntament de Barcelona.

La finalitat d’aquest nou equipament és la de respondre a les necessitats del sector i dels professionals i les companyies de dansa. Es tracta d’un espai que ha de promoure la professionalització, l’acompanyament a la creació i a la gestió, el suport a diverses fases de la producció i la generació de projectes de participació. Un lloc que entendrà la formació com a un espai per a desenvolupar la creativitat, que potenciarà la reflexió i el pensament a fi de poder compartir coneixements i pràctiques artístiques, un punt de trobada articulat en xarxa i amb la voluntat de comptar amb tots els llenguatges contemporanis de la dansa.

El Graner Illa Philips vol destacar-se com a centre cultural de proximitat connectat amb l’escena catalana, espanyola i internacional. Obert a públics diversos, a l’espai es podran fer de manera puntual presentacions públiques de projectes i es cobrirà també la necessitat de portar a terme sessions formatives i de trobada entre els professionals de la dansa, així com d’aquest professionals amb la societat. El Graner serà un lloc per al desenvolupament dels processos artístics relacionats amb el moviment.

Característiques de l’equipament
Aquest equipament serà gestionat mitjançant un encàrrec de gestió de l’Institut de Cultura al Consorci del Mercat de les Flors i comptant amb la implicació de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya i de l’Associació de Companyies Professionals de la Dansa de Catalunya.

El Graner Illa Philips és resultat de la rehabilitació duna antiga fàbrica situada al barri de la Marina Zona Franca del Districte de Sants Montjuïc de Barcelona. Es tracta d’un espai de 1.000 m2 de superfície que disposa de 4 sales d’assaig, creació i posada en escena (des de la sala d’estudi plató de 240m2, passant per 2 sales d’assaig de 100m2 i una sala de recerca individual de 42m2). També disposa d’espais d’oficines i gestió per a l’acollida de projectes de producció així com la resta de serveis necessaris per la producció de propostes coreogràfiques.

Per a la posada en marxa d’aquest equipament s’ha de portar a terme la contractació d’un coordinador o coordinadora de l’espai que passarà a formar part de l’equip del Consorci del Mercat de les Flors.

Missió i funcions a desenvolupar
La missió d’aquest coordinador de la Fàbrica de Creació de Dansa El Graner Illa Philips és la de:
•Posar en marxa aquest nou equipament establint les bases per al funcionament de l’equipament a nivell de gestió i de recursos humans
•Desenvolupar els programes de treball determinats per la Comissió de Seguiment del Graner Illa Philips així com elaborar i fer propostes de continguts.
•Proposar un Pla d’actuació de 2+2 anys que també serveixi per a que aquest espai tingui una identitat pròpia respecte a d’altres equipaments i estructures a nivell coreogràfic existents a la ciutat de Barcelona
•Encarregar-se de promoure un treball específic per tal d’integrar el projecte i l’espai en la dinàmica social del territori on està ubicat, en col•laboració amb entitats i agents culturals de Barcelona i en especial del barri de Marina Zona Franca

FUNCIONS A DESENVOLUPAR
En quant al disseny i definició dels continguts de l’equipament
•Gestió i organització d’un sistema de convocatòries per a la selecció dels projectes de residència així com el desplegament d’un conjunt de recursos de suport a la creació coreogràfica.
•Desenvolupament de projectes de cooperació artística amb altres agents culturals de la ciutat, de Catalunya i a nivell internacional.
•Cercar les relacions amb els agents socials i culturals del territori per al desenvolupament de les propostes amb més gran vocació comunitària i participativa dels projectes que s’hagin de desenvolupar.

En quant a la gestió de l’equipament
•Gestió i seguiment administratiu i pressupostari del projecte.
•Coordinació i conformació de l’equip professional vinculat al propi projecte així com dels serveis externs a contractar.
•Captació i recerca de noves vies de finançament.
•Dinamització i secretariat de la Comissió de Seguiment del Projecte.
•Planificació dels usos dels espais i de l’acollida dels projectes de creació.

REQUISITS
•Experiència en la gestió d’equips professionals amb polivalència per al desenvolupament de diverses funcions.
•Capacitat de donar impuls a nous projectes.
•Capacitat d’autonomia i de proposar noves formes de funcionament en el context d’un espai flexible i obert a nous projectes i possibilitats.
•Coneixement i experiència de l’escena coreogràfica de Barcelona, Catalunya i Espanya en la gestió de projectes de producció i suport a la creació.
•Coneixement del funcionament dels mecanismes de suport a la creació desenvolupats, directament, tant des d’institucions públiques com d’altres agents culturals.

TIPUS I CONDICIONS DEL CONTRACTE
•Data d’incorporació: Abril- Maig 2011.
•Tipus de contracte: contracte laboral per obra i servei de 2 anys prorrogable 2 anys més fins a un màxim de 4 anys.
•Contracte de 37,5 hores setmanals distribuïdes de forma flexible en funció de les necessitats del projecte. Disponibilitat puntual de vespres i caps de setmana
•Categoria: Tècnic mig dins l’equip del Consorci Mercat de les Flors segons el conveni de treball del Consorci.
•Salari aprox.: 2.092 € mensuals bruts (en 15 pagues).

PROCÉS SELECCIÓ
Hi haurà un comitè de seguiment del projecte de Fàbrica de Creació de Dansa de l’Illa Philips que proposarà les línies de treball a desenvolupar així com portarà a terme la proposta de selecció del coordinador del projecte al Consorci Mercat de les Flors.

Aquesta Comissió de Seguiment i de Selecció estarà conformada per:
•Director del Consorci Mercat de les Flors
•Tècnic coordinador del Projecte Fàbriques de Creació.
•Director de Programes de l’Institut de Cultura de Barcelona
•Representant de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya
•Representant de l’Associació de Companyies Professionals de la Dansa de Catalunya

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
•Un document de prioritats, indicant les propostes de suport a la creació artística que caldria desenvolupar i les estratègies de treball en xarxa i vinculació amb altres centres de creació i/o producció del territori, de l’estat espanyol i internacionals. Màxim 10 fulls.
•Un currículum vitae detallat acompanyat de documents que certifiquin les activitats desenvolupades anteriorment i una fotocòpia del DNI o passaport.
•Sobre la base d’aquest dossier la comissió seleccionarà quatre candidats als quals demanarà desenvolupar un projecte més detallat: amb un projecte econòmic i de gestió a desenvolupar en el primer període 2011-2012 i en el 2012-2013.
•A aquests quatre candidats seleccionats se’ls hi farà una entrevista amb membres de la Comissió de Seguiment.

Abans del dia 25 de març els possibles interessats hauran d’aportar el dossier amb el seu projecte en format electrònic (pdf o word, ) adreçat al Consorci Mercat de les flors/coordinació Graner a l’adreça següent : rrhh@mercatflors.cat

Les còpies d’aquests documents es faran arribar a la comissió de selecció.
Aquells documents que tinguin dificultat per ser enviats per correu electrònic, es poden fer arribar per correu postal a l’adreça c. Lleida 59 de Barcelona.

ANNEXOS
-Primera aproximació al Pla d’usos
-Planells dels espais segons projecte arquitectònic
Consultables a l’adreça següent:
http://mercatflors.cat/licitacions/i/36/t/1

Els interessats podeu enviar el currículum a l’adreça rrhh@mercatflors.cat