Actualitat

L’informe PISA revela dèficits educatius a Catalunya

27/12/2023

La comissió d’educació de l’APdC denuncia una manca d’autocrítica per part de l’administració i demana replantejar les polítiques educatives per garantir que siguin realment efectives

En relació amb els preocupants resultats obtinguts per Catalunya en l’informe PISA, des de l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya volem fer una reflexió sobre les polítiques educatives que s’estan implementant a la nostra comunitat.

És evident que les decisions en matèria educativa estan sent preses per persones que no tenen un contacte directe amb les aules. Això ha portat a la generació de plans d’actuació basats en criteris superficials, la qual cosa ha demostrat ser ineficient i inadequada per abordar els reptes educatius actuals.

A més, ens preocupa la manca d’autocrítica per part de l’administració educativa. Malgrat comptar amb avaluacions que demostren la ineficàcia de les seves polítiques, s’aferra a elles sense realitzar els canvis necessaris per millorar la qualitat de l’educació al nostre país.

És alarmant com es culpa a tots els elements de la comunitat educativa, incloent-hi les persones immigrants, les famílies i el professorat. Aquesta actitud només genera divisió i no contribueix a trobar solucions reals als problemes en l’educació.

D’altra banda, ens preocupa la manca de coherència de les normatives i decrets d’inclusió, atenció a la diversitat, innovació… que s’han desplegat a Catalunya. És necessari replantejar aquestes polítiques per garantir que siguin realment efectives i beneficiïn, amb rigorositat, a tots els estudiants. No es pot regular sense posar a disposició els mitjans i recursos necessaris.

Des del sector de la dansa vivim i patim la manca de planificació, la incongruència i la deixadesa per part de l’administració educativa:

  • Catalunya només compta amb 3 conservatoris de dansa i tots estan ubicats a Barcelona.
  • Predomini de la formació privada i una manca d’oferta pública.
  • La demanda ciutadana és molt major al nombre de places públiques disponibles.
  • Tan sols un 23,99% dels centres de formació de dansa estan autoritzats pel Departament d’Educació, deixant més del 75% de l’alumnat fora del sistema educatiu i de la planificació de les polítiques educatives.
  • Manca de coherència en el disseny i implementació de polítiques educatives per a la dansa.

Fets que es van desvetllar amb el cens de la formació en dansa a Catalunya i que es van poder constatar a la I Jornada del Sector de la Formació de Dansa a Catalunya. Ens dol encara més comprendre que aquesta falta d’acció i compromís és generalitzada en tots els àmbits de l’educació.

Creiem fermament que és necessari un canvi al Departament d’Educació. Això implica una reestructuració profunda, avaluació constant i una feina conjunta amb els professionals docents i especialistes de cada àmbit.

És crucial posar fi als grups de pressió educatius que col·loquen els seus interessos financers i ideològics per sobre de la qualitat educativa dels estudiants. En lloc de canalitzar els recursos directament cap a l’educació, finançant entitats privades, és essencial prioritzar el suport directe al sistema educatiu

Esperem que aquestes reflexions siguin tingudes en compte i que es prenguin mesures concretes per millorar la qualitat de l’educació a Catalunya. L’alumnat català mereix el millor i és responsabilitat de tothom vetllar pel seu futur.