Actualitat

El Govern anuncia ajudes per a les escoles de dansa afectades per les restriccions

14/01/2021

El 4 de gener, el Govern de la Generalitat va obligar a suspendre les activitats de lleure infantil i juvenil, així com les extraescolars que es realitzessin fora de l’horari lectiu. Aquestes restriccions van forçar el tancament de gran part de les escoles de dansa de Catalunya. Un sector que ha vist com, des de l’inici de la pandèmia, es reduïen els seus ingressos dràsticament, alhora que s’incrementaven les despeses per adaptar els seus centres a la normativa. Ara, el Govern anuncia la concessió d’un ajudes a escoles de dansa per mirar de pal·liar les conseqüències que ha patit el sector durant els darrers mesos. 

Modalitats d’ajudes a escoles de dansa

Aquest ajut extraordinari comptarà amb una partida de 6 milions d’euros, repartits en tres modalitats segons el beneficiari/a:

a)Ajuts dirigits a entitats inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ) que fan activitats de lleure educatiu entre setmana adreçades a infants i joves d’entre 3 i 18 anys: 1.500 euros per entitat. Pagament únic. 

b)Ajuts dirigits a persones treballadores autònomes, empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars: 1.500 euros per sol·licitant. Pagament únic. Entre d’altres (llistat complet a l’apartat del Decret) es consideren activitats extraescolars les següents:

– Les activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general que es fan fora de l’horari lectiu en centres educatius que imparteixin ensenyaments obligatoris o declarats gratuïts.

– Les activitats i modalitats formatives i educatives dirigides a infants i joves d’entre 3 i 18 anys no incloses en el punt anterior, com per exemple els ensenyaments no reglats de règim especial; les relacionades amb música i dansa; les relacionades amb arts plàstiques i escèniques; les activitats de lleure educatiu descrites a l’apartat a) realitzades per persones treballadores autònomes, empreses i altres entitats no inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut. 

c)Ajuts dirigits a entitats, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions inscrites al Registre d’Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut (DGJ): 2.500 euros per instal·lació.

Les modalitats d’ajut que preveuen les lletres a) i b) són compatibles amb qualsevol ajut, prestació, subsidi o subvenció pública o privada destinats a la mateixa finalitat. 

Es requerirà l’acreditació del compliment dels requisits mitjançant una declaració responsable de la persona sol·licitant. 

Per ser beneficiari/a de la modalitat b) caldrà estar donat d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques en els epígrafs 933.9 (altres activitats d’ensenyament) o 932.1 (ensenyament de formació i perfeccionament professional no superior).

En cas que s’exhaureixi el pressupost global dels ajuts, el Decret llei preveu ampliar-ne la dotació. 

Consulteu el Decret fent clic aquí.

A la web del Canal Empresa es donaran més detalls sobre el termini per a sol·licitar l’ajuda. Visiteu-lo aquí.  


ARTICLES RELACIONATS

Només les escoles de dansa autoritzades, a més de les de formació reglada, podran obrir a partir d’avui dilluns 8 de febrer

L’APdC demana al PROCICAT que reconsideri la decisió de mantenir tancats els centres de formació de dansa no autoritzats

L’APdC i l’APCC reiteren la seva disconformitat amb la gestió que està fent el Govern de les ajudes a escoles de dansa i extraescolars