Actualitat

L’Estatut de l’Artista avança amb reduccions a la retenció d’IRPF

23/09/2022

En rendiments inferiors a 15.000 euros anuals es passarà del 15% al ​​7%, i als contractes artístics de durada inferior a un any, es reduirà del 15% al ​​2%

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, i la ministra d’Hisenda i Funció Pública, María Jesús Montero, han presidit la cinquena reunió de la Comissió Interministerial per a l’elaboració de l’Estatut de l’Artista.

A la reunió han participat també els ministeris de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica; Assumptes Econòmics i Transformació Digital; Treball i Economia Social; Educació i Formació Professional; Inclusió, Seguretat Social i Migracions; i Universitats.

Entre els avenços aconseguits des de l’última reunió de la Comissió celebrada al juny, destaca, a nivell fiscal, la reducció dels tipus de retenció a compte de l’IRPF per als artistes, en casos de rendiments inferiors a 15.000 euros anuals del 15% al 7%. S’aplica tant per a rendiments de treball, com per a rendiments d’activitat professional, incloses les bestretes per drets d’autor.

També s’ha acordat la reducció del tipus de retenció de l’IRPF per als contractes artístics de durada inferior a un any, que passa del 15% al ​​2%. Aquesta mesura permetrà, per exemple, recuperar la retenció reduïda al sector dels figurants, que ho han reivindicat amb força per no veure disminuïts els seus ja per si mateixos modestos ingressos.

En el mateix àmbit fiscal, s’ha informat del procés d’actualització dels epígrafs de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). D’una banda, s’han revisat els enquadraments de les diferents activitats culturals als epígrafs ja existents, millorant-ne les definicions. Això permetrà mantenir un criteri homogeni a l’hora de donar d’alta a un professional de la cultura en aquestes tarifes que tenen repercussions tributàries en altres impostos.

I, de l’altra, derivat de l’anterior, s’ha decidit la creació d’alguns epígrafs nous tenint en compte la seva especificitat, com és el cas, per exemple, dels escriptors, els compositors musicals o els guionistes.

D’altra banda, també s’ha informat de l’inici en els grups de treball de l’estudi i debat d’una proposta per adaptar el sistema de prestació per desocupació a les especificitats de l’activitat dels artistes.

Cotitzacions a la Seguretat Social dels autònoms culturals

A més, ja s’ha iniciat l’estudi i el debat d’una proposta per adaptar el sistema de cotitzacions del règim d’autònoms a les especificitats de l’activitat dels autònoms culturals.

La intermitència de molts professionals de la cultura no és tant d’activitat com d’ingressos. És habitual que aquests professionals alternin períodes d’alta i de baixa en el règim d’autònoms, per evitar el pagament de les cotitzacions quan no obtenen ingressos i no en poden fer front. D’aquesta manera, no poden construir una vida laboral suficient per tenir dret a prestacions dignes de la seguretat social i estan condemnats a la precarietat. La mesura pretén adaptar el sistema de cotització al RETA d’aquest sector per pal·liar aquest problema.

Compatibilitzar les pensions

També s’ha informat a la reunió de la finalització dels treballs per disposar d’un esborrany de text normatiu que recull l’acord ja assolit amb el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions amb vista a actualitzar i completar la normativa del 2019 que regula la compatibilitat de les pensions de jubilació amb l’exercici de l’activitat artística i la percepció de drets de propietat intel·lectual.

Des del 2019, només es contemplava la compatibilitat de la pensió de jubilació amb els drets de propietat intel·lectual. Fruit dels treballs de la Comissió Interministerial de l’Estatut de l’Artista, abans de final d’any es publicarà la norma que també estén la compatibilitat als perceptors de pensions no contributives amb un topall màxim, aconseguint la mesura als sectors més vulnerables.