Actualitat

Les escoles de dansa no reglada de Catalunya demanen establir nous diàlegs amb les administracions per a millorar la preocupant situació del sector

05/05/2024

L’any 2022, el sector de la formació no reglada de dansa, representat per l’Associació d’Escoles Autoritzades (AEDA), l’Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya (APdC) i el Col·lectiu de Professors i Centres Privats de Dansa de Catalunya (CPCPDC), va engegar un estudi en forma de cens amb l’objectiu de disposar d’un document actualitzat que permet copsar la realitat del sector, identificar les necessitats més urgents que el caracteritzen i donar peu a l’obertura de nous debats.
Es van aconseguir detectar 354 centres. Tot i que s’estima que n’hi ha més, el que mostra aquest estudi és que el 75% aproximadament són escoles de lliure adscripció. Les escoles autoritzades, 69 en total, suposen només el 24% dels centres de formació de dansa a Catalunya, i l’1% restant correspon als conservatoris.
Aquestes dades no reflecteixen la realitat del sector de l’educació en dansa a Catalunya, i per tant és urgent establir nous diàlegs amb les administracions pertinents, Departaments d’Educació, Cultura, Treball, Diputacions, Ajuntaments, Consells Comarcals i Terriorials, etc., per tal d’elaborar i treballar conjuntament en un full de ruta per millorar la situació.

A través d’aquest estudi i de la 1a Jornada del Sector de la Formació en Dansa de Catalunya (Barcelona novembre 2023), hem detectat una sèrie de necessitats i mancances que afecten tant a la formació reglada i no reglada de la dansa com als seus professionals:

  • Cal fomentar l’educació de la dansa i vetllar per la seva integració en els plans educatius. La Conferència Mundial que va presentar l’Unesco al 2006 plantejava unes estratègies necessàries per a introduir o fomentar l’educació artística a l’entorn de l’aprenentatge. És imprescindible donar consciència de la importància de l’educació artística i del paper vital que aquesta exerceix en una millor qualitat de l’educació.
  • Cal garantir el principi d’equitat educativa. Actualment només s’ofereixen dos conservatoris professionals de dansa i un de superior (Institut del Teatre) a Barcelona.
  • Proposem al Departament d’Educació que creï una taula de treball per iniciar la regulació dels ensenyaments de Grau Elemental on hi hagi representants de cada una de les entitats que firmen aquest document. Catalunya és l’única comunitat autònoma de l’estat sense reglar els ensenyaments elementals de dansa i, com a sector, considerem necessari revisar la decisió presa fa 30 anys.
  • Cal resoldre els impediments normatius pel que fa a la titulació del professorat superior de dansa:
  1. Implantar la validació de la Titulació superior de dansa per a l’accés a la borsa dels graduats en dansa a impartir les matèries d’arts escèniques als ensenyaments de règim general (ESO, BAT i Cicles formatius) (Art.5 del Reial decret 286/2023, de 18 d’abril).
  2. Donada l’especificitat dels ensenyaments de dansa, exigir com a requisit indispensable la Titulació superior de dansa a tot el professorat que imparteixi matèries de dansa a l’ESO i Batxillerat (perquè sinó ens trobem professors de literatura o altres impartint aquesta docència…).

Demanem i esperem que es tinguin en compte les reivindicacions exposades de tot el sector representat per les tres associacions (CPCPDC, AEDA, APdC) per tal d’iniciar les taules de treball.