Actualitat

Es publica al BOE el Real Decreto-Ley 7/2020, pel qual s’adopten mesures urgents prevenir el possible impacte econòmic negatiu en petita i mitjanes empreses i autònoms.

16/03/2020

Divendres 13 de març de 2020, es va publicar al BOE el Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

Aquest Reial decret llei conté tres grups de mesures que tenen com a objectiu: i) Reforçar el sector sanitari; ii) Protegir el benestar de les famílies; i iii) Donar suport a les empreses afectades, en particular de el sector turístic i les pimes. Centrant-nos en aquest tercer grup, el capítol IV de Reial decret llei conté mesures de suport financer transitori, l’objectiu és mitigar i prevenir el possible impacte econòmic negatiu en petita i mitjanes empreses i autònoms.

Amb aquesta finalitat, per evitar possibles tensions en tresoreria que puguin experimentar aquests col·lectius, es proposa una flexibilització en matèria d’ajornaments.

Contingut de les mesures

Deutes ajornables
Seran ajornables els corresponents a aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions amb un termini de presentació i ingrés que finalitzi des del 13 de març de 2020 (data d’entrada en vigor del Reial decret llei) i fins al dia 30 de maig de 2020, de forma que afectaria a les declaracions del primer trimestre i a les mensuals de febrer, març i abril.

Es fa extensible l’ajornament a:

  • Deutes per retencions o pagaments a compte.
  • Pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats.
  • Les derivades de tributs han de ser legalment repercutits (IVA).

Àmbit subjectiu
Podran sol·licitar l’ajornament dels deutes, les persones físiques o jurídiques el volum de facturació en l’any 2019 no sigui superior a 6.010.121,04 euros.

Import dels deutes ajornables
Podran ser ajornables, sense necessitat d’aportar garanties, aquells deutes l’import no excedeixi de 30.000 euros, d’acord amb el que estableix l’article 2 de la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre.

Condicions de l’ajornament
El termini serà de sis mesos.
No es meritaran interessos de demora durant els primers tres mesos de l’ajornament.

Per altra banda, l’Agència Tributària ha publicat a la seva pàgina web que ampliarà els terminis en els procediments tributaris mitjançant un canvi normatiu imminent.