Actualitat

Els professors de dansa en actiu podran cursar el Grau de Dansa amb facilitats

01/07/2011

Període de preinscripció: del 4 al 15 de juliol de 2011

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha publicat una Resolució al DOGC, segons la qual autoritza a l’Institut del Teatre a realitzar una oferta específica del Grau en dansa (especialitat Pedagogia de la Dansa), per a professors de dansa en actiu. El calendari i horaris han de tenir en compte que es dirigeixen a persones laboralment actives.

Persones destinatàries i condicions
a) Haver prestat docència abans de 31 d’agost de 2001 durant, almenys, un curs acadèmic complet.
b) Haver nascut abans de l’1 de gener de 1983.

A efectes d’aquesta oferta específica s’entén que és professorat de dansa qui acrediti haver impartit ensenyament de dansa en:
– Centres autoritzats pel Departament d’Ensenyament.
– Centres autoritzats per administracions educatives diferents del Departament d’Ensenyament.
– Centres autoritzats per administracions diferents de les administracions educatives.

Requisits d’accés
Requereix la possessió del corresponent requisit acadèmic i la superació de les proves específiques d’accés.

El requisit acadèmic s’acredita mitjançant un dels tres punts:

a) El títol de batxiller, el títol de COU o equivalent.

b) La superació de les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys

o bé

c) La superació d’una prova específica, que acrediti que la persona aspirant posseeix la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat (veure l’apartat II de l’annex 1 de la Resolució ENS/395/2011)
www.gencat.cat/eadop/imatges/5820/11035038.pdf

Aquesta prova tindrà lloc el dia 2 de setembre de 2011 a les 10h al Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre.

Sol·licituds de preinscripció
Les persones interessades han de presentar la sol·licitud de preinscripció, segons el formulari que facilitarà el Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre a la Secretaria acadèmica de l’Escola Superior de Dansa, de dilluns a divendres, entre el 4 i el 15 de juliol de 2011 (per veure el model de certificat, mirar l’apartat 3.2 de la resolució (www.gencat.cat/eadop/imatges/5909/11167030.pdf), juntament amb la documentació següent:
– Fotocòpia compulsada del DNI, NIE o passaport.
– Els documents públics o privats acreditatius de la condició de professor o professora de dansa.

Garantia de plaça, ampliació de grups i preferència per triar grup
Es garanteix plaça en l’oferta específica a totes les persones que reuneixin els requisits d’accés que hem indicat als anteriors punts.

En cas que el nombre de persones que superin les proves sigui elevat, el Conservatori Superior de Dansa organitzarà els grups necessaris. Els grups podran iniciar la carrera en el curs 2011-2012, o bé amb posterioritat.

La preferència per triar grup, en cas que s’organitzi més d’un grup segueix el següent ordre:
a) Prioritat per a professorat del Conservatori Superior de Dansa de l’Institut del Teatre i el Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre.
b) Professorat d’altres centres autoritzats pel Departament d’Ensenyament.
c) Professorat de centres autoritzats per administracions diferents del Departament d’Ensenyament.
d) Professorat de centres autoritzats per administracions diferents de les administracions educatives.
Dins de cada ordre de prioritat, els candidats s’ordenen pel major nombre de cursos acadèmics acreditats com a professorat de dansa i, en cas d’empat, per sorteig.

Més informació: www.gencat.cat/eadop/imatges/5909/11167030.pdf

Des de l’APdC seguirem treballant per intentar millorar els requisits d’accés a aquesta carrera.