Actualitat

El Ministeri de Cultura elabora un Codi de bones pràctiques per al INAEM

09/10/2008

El ministre de Cultura, César Antonio Molina, ha presentat al Consell de Ministres un informe pel qual s’adóna del grau de compliment del procés de modernització de l’Institut de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM), i de les mesures adoptades per a garantir la participació dels sectors culturals en el mateix.

El Consell de Ministres de 30 de novembre de 2007 va instar al Ministeri de Cultura a adoptar una sèrie de mesures dirigides a facilitar i fomentar la participació dels sectors culturals en l’actuació de l’INAEM. En concret, es contemplava un paquet de tres mesures, consistents en la creació d’un Consell Estatal de les Arts Escèniques i de la Música, un Consell Artístic en l’Auditori Nacional de Música i en l’elaboració d’un Codi de Bones Pràctiques en l’àmbit d’actuació de l’INAEM.

El Ministeri de Cultura va crear el 24 de març de 2008, el Consell Estatal de les Arts Escèniques i de la Música com un òrgan col·legiat adscrit al Ministeri i presidit pel seu titular, amb funcions de caràcter consultiu, assessor i representatiu. El seu objecte principal és canalitzar la participació dels sectors culturals de la música, la dansa, el teatre i el circ en la definició de les polítiques culturals. Per a això, compta amb fins a 150 vocals designats per associacions, federacions i organitzacions de caràcter professional, sindical o de gestió dels sectors de la música, la dansa, el teatre i el circ; així com representants de les administracions de l’Estat, Comunitats Autònomes i Entitats Locals.

Així mateix, el Consell Artístic de l’Auditori Nacional de Música va ser creat el 9 de gener de 2008. Amb aquest òrgan, que exerceix funcions d’assessorament a l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, es proporciona una llera essencial de participació de la societat civil en la gestió de l’Auditori Nacional de Música. A més, li correspon proposar a l’INAEM el nomenament del Director Artístic de l’Auditori Nacional de Música.

Regulació de la gestió de l’ INAEM
En compliment del tercer dels mandats continguts en l’acord, s’ha elaborat un projecte d’ordre ministerial pel qual s’aprova el Codi de Bones Pràctiques per a l’INAEM.

Les mesures previstes en el Codi s’inspiren en una sèrie de principis essencials d’actuació com la protecció, el foment i la difusió a nivell nacional i internacional de la música, la dansa, el teatre i el circ, i el desenvolupament i divulgació de la cultura com eina de cohesió i integració social. Igualment, es presta especial atenció al diàleg amb les institucions culturals, especialment amb els centres de creació artística que depenen de les Comunitats Autònomes i dels Ajuntaments.

Així mateix, es realitza una regulació explícita dels procediments de gestió d’aquest organisme públic. D’aquesta manera, es contemplen els objectius específics de les seves unitats, els nomenaments dels directors dels centres artístics i s’estableixen amidades de qualitat en l’administració de conformitat amb les recomanacions de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) a la qual pertany Espanya.

També es fomenta altres aspectes essencials per a una gestió cultural eficaç i accessible, com la creació i la investigació de noves tendències en les arts escèniques i la música, la incorporació de les noves tecnologies de la informació a la creació, l’accés a la cultura de les persones amb discapacitat, la incorporació d’una adequada política mediambiental als processos de gestió cultural i l’equilibri territorial en l’oferta artística de l’ INAEM.