Actualitat

El Govern simplifica l’estructura del Departament de Cultura

27/04/2011

El passat 31 de març es va publicar al DOGC el Decret de reestructuració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que en redueix les estructures orgàniques i aposta per una Administració més simplificada, àgil i eficient.

La nova estructura representa un estalvi directe de més de sis-cents mil euros en el capítol de despeses de personal del pressupost del Departament, degut a la supressió directa de dos llocs d’alt càrrec i d’11 òrgans actius (seccions, serveis i subdireccions).

Segons el Govern, és la situació econòmica i social en què es troba el país la que motiva i agilitza la publicació d’aquest Decret, que segueix els paràmetres de reducció de les estructures orgàniques redundants i de redistribució de les càrregues funcionals clarament descompensades.

Els principals canvis en l’estructura del Departament de Cultura són:

  • Secretaria General: se suprimeixen la Subdirecció General d’Equipaments Culturals i el Servei de Planificació d’Equipaments. Les seves funcions passen a mans de la Subdirecció General de Promoció Cultural. Se suprimeix també la Secció d’Estudis, Estadística i Documentació, les funcions de la qual es desenvolupen des d’un lloc singular.
  • Direcció de Serveis: se suprimeix el Servei d’Organització i assumeix les seves funcions la Subdirecció General de Recursos Humans, Organització i Règim Interior. L’Àrea d’Administració Electrònica i Documentació i l’Àrea d’Administració de Recursos Humans es configuren com a àrees funcionals.
  • Direcció General del Patrimoni Cultural: se suprimeixen la Subdirecció General de Museus i la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental i les seves funcions s’exerceixen des de la nova Subdirecció General d’Arxius i Museus. Se suprimeix també el Servei de Coordinació de Gestió Documental, la Secció d’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble i la Secció de Documentació del Patrimoni Cultural Moble, i es crea el nou Servei de Suport Tècnic i Inventari per a exercir-ne les seves funcions. Finalment, també se suprimeix l’Àrea de Restauració per motius tècnics.
  • Es crea la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural i la Subdirecció General de Promoció Cultural, per tal d’impulsar l’activitat cultural i assegurar l’accés a la cultura mitjançant la cooperació entre administracions, institucions i entitats dels sectors culturals. Es crea també un únic Servei de Biblioteques que refon els dos serveis actuals.
  • Centre de la Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana: se suprimeix la Subdirecció General de Gestió i es crea la Subdirecció General de Protecció i Promoció del Patrimoni Etnològic i l’Associacionisme Cultural.