Actualitat

El Govern espanyol digitalitzarà els grans arxius estatals de Cultura

13/06/2008

El Consell de Ministres va aprovar el divendres 13 de juny el Pla de Digitalització i consulta en xarxa dels fons documentals dels Arxius Nacionals, que contempla una sèrie de mesures i actuacions per difondre els fons documentals i facilitar l’accés dels ciutadans. El Pla recolzarà les actuacions del Ministeri de Cultura per assegurar la difusió i preservació de la riquesa patrimonial dels arxius, i a facilitar-hi l’accés dels ciutadans.

Des de l’any 2004, el Ministeri de Cultura ha fet inversions en aquest sentit per un total de 6.261.897 euros. El Pla vol satisfer les demandes de l’accés dels ciutadans als arxius superant les barreres tradicionals (horaris, desplaçaments i dispersió de la informació); potenciar un espai europeu i internacional; i contribuir a l’oferta de continguts qualificats per al desenvolupament de futures indústries culturals i de continguts a la xarxa.

Les mesures fonamentals d’intervenció s’estructuren entorn de quatre eixos d’intervenció: normalització, preservació, difusió i millora, i construcció d’infraestructures adequades. Així, s’elaborarà un avantprojecte de llei que, en el marc de les competències estatals, estableixi pautes i principis de normalització arxivístiques adequats a l’entorn tecnològic de les organitzacions.

S’elaborarà un Programa General de Digitalització per a l’augment de les bases de dades digitals i l’any 2008 està programada la digitalització d’uns quaranta milions d’imatges. Ja que els onze arxius|arxius estatals del Ministeri de Cultura acullen 260 quilòmetres de documentació, la digitalització completa suposaria quatre bilions d’imatges. Així mateix, inclou un Programa Intensiu de Descripció de les imatges digitalitzades obtingudes en el programa anterior. L’any 2008 està previst incrementar un milió de registres informatitzant-se inventaris, catàlegs i índexs.

Altres objectius són la difusió del Portal d’Arxius Espanyols (PAR) i implantació d’aquesta tecnologia als Arxius Iberoamercans i altres espanyols fora del sistema estatal. Així mateix, es crearà un Programa d’Ajuts a Projectes Arxivístics, que dóna cobertura a institucions privades sense ànim de lucre: bisbats, fundacions i arxius privats, entre d’altres.