Actualitat

El Govern destina un nou ajut de cinc milions d’euros a persones treballadores del sector cultural

30/05/2020
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, han presentat conjuntament una nova prestació econòmica extraordinària d’urgència, pressupostada amb cinc milions d’euros, adreçada a les persones profesionals de les arts escèniques. El Departament de Cultura aporta 2,5 milions d’euros de finançament d’aquest ajut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, els altres 2,5.
L’objectiu de la prestació és paliar la situació de vulnerabilitat de les persones professionals de les arts escèniques que acreditin una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària COVID-19.
Aquest ajut será d’un import equivalent a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per cada dia d’inactivitat entre el 13 de març i el 6 de maig de 2020 (18,97€ dia) i, per tant, d’un import màxim de 1.024,38 euros.

Es tracta d’una prestació social de caràcter econòmic, extraordinària i de pagament únic, que s’atorga pel procediment de concurrència no competitiva fins a l’exhauriment del pressupost de cinc milions d’euros. Es preveu que pugui arribar a unes 6.000 persones destinatàries.

Persones beneficiàries i requisits per la prestació

Per sol·licitar l’ajut cal ser una persona major de 18 anys, empadronat i residir legalment a Catalunya, que treballi de manera recurrent i com a mitjà fonamental de vida dins del sector de les arts escèniques que es trobi en els següents casos:

  • Ser persona treballadora per compte aliè i haver cessat en la seva activitat com a conseqüència de la crisi sanitària derivada del COVID-19.
  • Ser persona treballadora per compte propi i haver hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada del COVID-19.

En concret, la persona sol·licitant haurà d’haver patit una reducció involuntària de les seves rendes del treball o de la seva facturació del total dels mesos de març i abril de 2020 superior al 30% en comparació amb el mateix període de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes de la crisi sanitària COVID-19.

En el cas de persones amb una antiguitat en el seu darrer contracte de treball o alta per compte propi inferior a un any, la comparació es realitzarà amb la mitjana dels resultats mensuals des de la data d’inici efectiu del lloc de treball o de l’alta per compte propi, respectivament.

Així mateix, els ingresos econòmics de la persona sol·licitant durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts.

Per últim, s’aplicaran el compliment dels requisits les particularitats que tenen per raó de la seva condició les persones treballadores del règim especial d’artistes i les subjectes a la relació laboral especial d’artistes en espectacles públics.

Incompatibilitats

Aquesta prestació és incompatible amb la percepció d’altres ajuts i prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions econòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, si la suma mensual no supera el límit que estableix els requisits, entre els dies 14 de març i 6 de maig, periodes en els que no han tingut accés a ajuts en la seva majoria

També és incompatible amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a les que pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, si la seva concessió pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d’aquelles prestacions.

Tramitació de la sol·licitud i concessió de la prestació

Properament, el Govern aprovarà la resolució de la convocatòria, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat, i que concretarà el procediment de la tramitació i la concessió de la prestació.

La persona que vulgui accedir a la prestació haurà de d’emplenar i presentar el formulari de sol·licitud fins que el pressupost de cinc milions d’euros no s’hagi exhaurit.

La resolució de la sol·licitud es farà en el termini de quinze dies, i el pagament de l’ajut en quinze dies més. Es podrá començar a sol·licitar a finals de la semana vinent o principis de la següent (primera quinzena de juny).