Actualitat

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha fet públic un paquet de 20 mesures específiques per protegir i minimitzar els afectes del coronavirus en el sector cultural

20/03/2020

El president de la Generalitat, Quim Torra, juntament amb la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, s’han reunit aquest matí per videoconfèrencia amb representants del món de la cultural als quals ha plantejat una vintena de propostes per fer front a les conseqüències del coronavirus.

Aquesta vintena de propostes tenen com a objectiu protegir el sector cultural i minimitzar els perjudicis causats pel COVID-19 en els col·lectius que hi treballen. Amb aquesta finalitat, el Departament de Cultura proposarà l’aprovació per part del Govern de la Generalitat d’aquestes mesures que complementen les que ja han pres el Govern i l’estat.
En la trobada han participat, també per via telemàtica, la presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola; la presidenta d’ADETCA, Isabel Vidal; el president de PROA, Raimon Masllorens; el president de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, Àlex Casanovas; el president de la Federació d’Ateneus, Pep Morella; el president de la Federació de Colles Castelleres, Roger Gispert; el president de l’Acadèmia de la Música, Gerard Quintana; el president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis; la directora de l’Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics de Catalunya, Eva Faustino; la presidenta de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, Montse Ayats; la presidenta de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, Bel Olid; el director del MNAC, Pepe Serra; la gerent del TNC, Mònica Campos; la presidenta del CoNCA, Vinyet Panyella; la presidenta de la Plataforma Assambleària d’Artistes de Catalunya, Montserrat Moliner; el president de l’Associació de Professionals de Dansa de Catalunya, Xevi Dorca; la gerent de l’Associació de Professionals del Circ de Catalunya, Cristina Tascón, i la directora de la Fundació La Pedrera, Marta Lacambra.
Aquí mencionem les mesures que afecten a les arts escèniques, podeu consultar les 20 propostes en aquest enllaç.

Mesures adreçades a persones i entitats beneficiàries de subvencions i de línies de finançament del Departament de Cultura:

Per a les subvencions i instruments financers ja concedits en el moment de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, es proposa:
 • No revocar les subvencions concedides durant l’any 2020, o anteriorment si el període de justificació de l’ajut concedit no ha vençut, per la no consecució de la finalitat de l’activitat objecte de l’ajut.
 • No exigir als beneficiaris de les subvencions un percentatge mínim de despesa realitzada i justificada respecte del cost total de l’activitat objecte de la subvenció.
En ambdós casos, la subvenció a atorgar finalment s’ajustarà a la despesa que el/la beneficiària hagi realitzat o realitzi efectivament, de manera que s’evitarà la revocació total de l’ajut concedit.

 • Ampliar els terminis establerts per a la realització de l’activitat o de justificació de les subvencions concedides, de tal manera que, per acord dels òrgans designats dels ens que les atorguen, es pugui assolir el compliment de la finalitat de l’ajut.
Per a les subvencions i les eines de finançament, en forma d’aportacions reintegrables, convocats amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, se sol·licita:

 • Permetre la reformulació de les bases de regulació de les línies d’ajut, atenent no només a la reducció de la subvenció prevista del Departament de Cultura, sinó també en relació amb altres eventuals fonts de finançament.
 • Flexibilitzar els terminis i les condicions de retorn de les aportacions reintegrables (ajuts econòmics, en forma de cofinançament, que es faciliten en la doble modalitat de subvenció i préstec).
 • Incrementar el percentatge de bestreta de totes les subvencions en un 10%, amb l’objectiu d’injectar liquiditat a les empreses i entitats beneficiàries.
Quant a les mesures de suport específic per a activitats (concerts, espectacles, festivals, fires…) cancel·lades i que no es puguin reprogramar:

 • Garantir l’aportació del Departament de Cultura, amb l’objectiu d’evitar perjudicis addicionals en les companyies contractades, mitigant la caiguda de les contractacions i les afectacions per als treballadors i les treballadores de l’esdeveniment i per als proveïdors externs.
Mesures adreçades a tots els i les professionals autònoms, empreses i entitats del sector cultural

A banda de les mesures concretes aplicables a les línies de subvenció ja existents del Departament de Cultura, es proposa al Govern l’adopció de dues línies d’acció addicionals per minimitzar el perjudici causat per l’estat d’alarma en els sectors culturals:

 • Impulsar, tant des de l’Institut Català de les Empreses Culturals com de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i d’acord amb la disponibilitat pressupostària, línies d’ajuts específiques de compensació parcial del lucre cessant de les empreses i entitats dels diferents sectors culturals, sempre que sigui com a conseqüència de les mesures preventives i de control de la infecció pel COVID-19 adoptades per les autoritats o organismes competents.
 • Incrementar les transferències i subvencions a les entitats participades pel Departament de Cultura que gestionen equipaments culturals a fi que puguin mantenir al màxim l’ocupació.
Mesures específiques per a les empreses culturals

Es poden agrupar en dos eixos bàsics:

Suport financer de l’Institut Català de les Empreses Culturals per donar liquiditat a les empreses

 • Posar en marxa, conjuntament amb l’Institut Català de Finances, la línia de préstec ICF Cultura Liquiditat, de 10 milions d’euros, per finançar les necessitats de circulant de les empreses del sector cultural i dotar-les de liquiditat, L’import dels préstecs oscil·larà entre 20.000 i 300.000 euros, amb un termini de retorn de cinc anys de retorn i fins a un any de carència inclòs. El Departament de Cultura assumeix el 80% del risc viu de totes les operacions.
 • Crear una línia de subvenció per finançar els interessos que generi la carència del primer any dels préstecs esmentats en el punt anterior.
Suport específics als mercats estratègics del Departament de Cultura
 • En el cas de cancel·lació d’algun dels mercats estratègics, garantir l’aportació del Departament de Cultura, amb l’objectiu d’evitar perjudicis addicionals en les companyies contractades –amb prioritat a les companyies catalanes–, mitigant la caiguda de contractacions i les afectacions per als treballadors i treballadores de l’esdeveniment i els proveïdors externs.
 • Analitzar i aplicar mesures compensatòries per a la contractació dels artistes programats en aquests mercats, prenent com a paràmetre les contractacions de l’any 2019.

A banda, el Departament de Cultura seguirà, a través de l’ICEC i de l’OSIC, acompanyant i assessorant les empreses i les associacions representatives dels diversos sectors culturals per tal de garantir l’eficiència de les mesures proposades. En aquest sentit, properament es publicarà una guia resum de tots els ajuts i mesures adoptats per mitigar l’efecte del COVID-19.

Mesures de dinamització de la cultura
 • Donar suport a la celebració d’una Diada del llibre i la rosa memorable en el moment que l’evolució de la pandèmia ho permeti, i d’acord amb tots els agents i sectors implicats. Serà el símbol de la represa de la normalitat i d’una nova etapa en què la cultura ha de tenir un protagonisme crucial.
 • Donar suport a totes les iniciatives del món de la cultura que busquen acompanyar la ciutadania, que aquests dies viu confinada a les seves llars, amb recomanacions de lectures, oferta de concerts, representacions de tota mena, audiovisuals, música, debats, jocs, etc. mitjançant les xarxes socials i Internet. El Departament posa a la disposició del sector els seus mitjans, com l’Agenda Cultural, l’aplicació Vibra i l’etiqueta #joproposo per difondre-les.