Actualitat

El Govern crea una xarxa pública de teatres, auditoris i equipaments escènics

08/04/2009

S’aprova l’organització en xarxa dels equipaments públics de teatre, dansa, música, circ i d’altres disciplines escèniques de tot Catalunya
 
El Govern ha aprovat la creació del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya, una xarxa que integra teatres i auditoris de tot el territori que permetrà distribuir homogèniament l’oferta pública d’activitat escènica i musical, superant així la concentració majoritària d’espectacles i equipaments a Barcelona. La iniciativa, aprovada avui per Decret, la formen els centres participats per la Generalitat, i també s’hi poden adherir voluntàriament els equipaments dels ens locals.

L’organització en xarxa dels diferents equipaments escènics de Catalunya permetrà aconseguir un millor equilibri territorial i evitarà duplicitats en les programacions públiques d’arts escèniques i musicals. A més, suposarà un millor aprofitament dels recursos econòmics que s’hi destinen, tant per part de les administracions com dels agents privats. Per al 2009, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació té prevista una inversió de 48,9 milions d’euros a equipaments escènics i musicals, i la creació de la xarxa no ha de representar un increment significatiu de la despesa respecte de les aportacions que s’han fet fins ara.

El decret, aprovat també amb el consens del món local, dóna compliment al que estableix l’article 22 de l’Estatut de Catalunya sobre drets i deures en l’àmbit cultural, que reconeix a totes les persones el dret a accedir en condicions d’igualtat a la cultura.

Tipologia d’equipaments
Podran integrar-se al Sistema els equipaments escènics i musicals participats per la Generalitat de Catalunya i els equipaments d’ens locals que promouen programacions escèniques i musicals. La integració d’equipaments al Sistema es farà a instància de l’ens interessat.

El Decret estableix la tipologia d’equipaments escènics i musicals següents:

a) Equipaments escènics i musicals de caràcter singular
Són equipaments escènics i musicals d’àmbit nacional que acullen projectes artístics, amb un alt nivell d’especialització i excel·lència artística. Constitueixen les capçaleres del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya i han de comptar amb presència de la Generalitat de Catalunya en els seus òrgans de govern. Aquests equipaments han de disposar d’una direcció artística i d’una direcció operativa, i han de basar la seva proposta artística de forma majoritària en espectacles de format gran o mitjà de producció pròpia, o bé fets amb coproducció o per contractes de programació amb altres organitzacions públiques o privades.

S’inclouen en aquesta categoria el Teatre Nacional de Catalunya; el Mercat de les Flors. Centre de les Arts en Moviment; el Gran Teatre del Liceu; l’Auditori de Barcelona, i el Teatre Lliure.

b) Centres de producció territorial
Són equipaments escènics i musicals centrats en la producció artística i, complementàriament, en l’exhibició de les produccions pròpies i d’altres, d’àmbit inferior al nacional. Tenen un marc d’actuació orientat de forma preferent als municipis i comarques de l’àmbit territorial on s’ubiquen. Han de tenir un component d’especialització artística dins els àmbits de les arts escèniques o la música i també poden tenir com a activitat secundària la promoció de processos artístics de dinamització comunitària. Aquests centres han de comptar amb un acord de col·laboració entre la Generalitat i l’Administració local corresponent. La seva localització ha de respondre a criteris d’equilibri territorial. Aquests equipaments han de programar espectacles de producció pròpia, coproducció o per contractes de programació amb altres organitzacions públiques i privades.

Formen part d’aquesta categoria el Centre d’Arts Escèniques de Reus, el Centre d’Arts Escèniques de Terrassa i El Canal. Centre d’Arts Escèniques de Salt i Girona.

c) Equipaments escènics i musicals locals multifuncionals
Són equipaments escènics i musicals d’àmbit local que poden acollir, simultàniament, activitats escenicomusicals d’audició o exhibició, i també de producció de caire professional i activitats de dinamització comunitària. Han de ser preferentment equipaments de titularitat pública municipal. Si són de titularitat privada, l’ens local ha d’haver subscrit un contracte amb el titular per fer-hi activitats musicals i escèniques de promoció pública. Han de disposar d’una sala de gran capacitat per poder acollir programacions de gran format.

Aquests equipaments han d’estar ubicats de forma preferent en municipis de més de 50.000 habitants o capitals de comarca de més de 15.000 habitants.

d) Equipaments escènics i musicals bàsics
Són equipaments escènics i musicals d’àmbit local que disposen d’una sala d’exhibició o audició especialitzada de referència i, si s’escau, d’espais annexos que poden acollir representacions de caràcter professional i activitats de dinamització comunitària. Es tracta d’espais de titularitat pública o privada. Si són de titularitat privada, l’ajuntament o ens públic ha d’haver subscrit un contracte amb el titular per fer-hi activitats musicals i escèniques de promoció pública.

Aquests equipaments han d’estar ubicats de forma preferent en municipis d’entre 15.000 i 50.000 habitants o capitals de comarca d’entre 5.000 i 15.000 habitants.

e) Altres espais escènics i musicals
Són espais amb una configuració i dotació escenicotècnica bàsica que permet fer-hi activitats escèniques i musicals en format de cicles o temporades i que es poden ubicar en equipaments polivalents com centres cívics, centres culturals, o altres equipaments cívics o associatius. Es tracta d’espais de titularitat pública o privada. Si són de titularitat privada, l’ajuntament o ens públic ha d’haver subscrit un contracte amb el titular per fer-hi activitats musicals i escèniques de promoció pública.

Organització de la xarxa
Les entitats que formen part del Sistema es vinculen amb el departament competent en matèria de cultura, per rebre el suport corresponent, a través de diferents modalitats:

a) Contracte programa: s’ha d’establir entre la Generalitat i l’ens local o entitat titular de l’equipament integrat al Sistema. Aquesta modalitat s’ha d’utilitzar de forma prioritària amb els equipaments escènics i musicals de caràcter singular així com amb els centres de producció territorial.

b) Conveni: s’ha d’establir entre la Generalitat i l’ens local o entitat titular de l’equipament integrat al Sistema. Aquesta modalitat s’adreça de forma prioritària als equipaments escènics i musicals locals multifuncionals.

c) Suport genèric: aquesta modalitat s’adreça fonamentalment a les categories d’equipaments escènics i musicals bàsics i d’altres espais escènics i musicals. L’ens local o entitat titular d’aquest tipus d’equipament pot optar a participar en les convocatòries anuals de subvencions per a la difusió d’arts escèniques i música, participar en gires de promoció o altres accions i serveis de suport que estableixi la Generalitat.

L’estructura orgànica del Sistema d’Equipaments Escènics i Musicals està formada per tres òrgans: la Comissió Institucional, la Taula Tècnica d’Equipaments i el Fòrum del Sistema. Tots tres òrgans estan integrats per representants del departament de la Generalitat competent en matèria de cultura i per representants de l’Administració local.