Actualitat

El Govern aprova la finestreta única de subvencions de l’àmbit de la cultura

11/01/2012

El Govern ha aprovat els estatuts de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC), la nova finestreta única de subvencions de l’àmbit cultural que el Departament de Cultura posarà en marxa en les properes setmanes. Aquesta oficina té com a objectiu agilitzar, modernitzar, simplificar i millorar els tràmits que fan els ciutadans relacionats amb les subvencions del l’àmbit de la cultura per tal de donar-los una millor resposta per part de l’Administració. L’OSIC concentra les iniciatives de suport i foment del Departament de Cultura i dels ens que s’hi vinculen. Neix amb la finalitat de millorar l’eficàcia de les subvencions, optimitzar els recursos que s’hi destinen i facilitar la seva gestió administrativa.

La funció de l’Oficina (finestreta única) és la difusió, tramitació i resolució de tots els procediments de concessió d’ajuts en matèria cultural. Amb la seva posada en marxa, el Departament de Cultura vol facilitar la informació, la tramitació i la comunicació dels ajuts i subvencions a la persona sol·licitant, oferir un únic espai per a l’accés a la informació i tràmits de subvencions, reorganitzar i simplificar les convocatòries d’ajuts i subvencions, i racionalitzar la seva tramitació interna. La creació de l’OSIC s’emmarca en la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

L’Oficina s’emmarca dins les línies d’actuació del Departament de Cultura següents:

-Millora de l’encaix entre les polítiques culturals i la definició de les línies de subvenció.
-Reordenació de les polítiques de foment cultural.
-Adaptació a les necessitats dels operadors.
-Racionalització d’estructures administratives.
-Simplificació administrativa i documental.
-Optimització dels recursos humans, econòmics i tecnològics disponibles.
-Eficiència en la prestació del servei d’ajuts i subvencions.

Estalvi
La posada en funcionament de l’OSIC comportarà un estalvi de 2,1 milions d’euros. També permetrà una reducció del cost per expedient, que en el primer any passarà de 365 euros a no més de 180 euros. L’any 2010 el Departament de Cultura va rebre 8.617 sol·licituds de subvencions.

Comissions de valoració públiques
Una de les principals novetats que aporta l’OSIC és la publicitat que es donarà des del primer moment al nom dels membres de les comissions de valoració que faran els informes sobre les sol·licituds que es rebin. Els noms dels membres de les comissions seran públics i es donaran a conèixer amb les bases dels ajuts.

L’OSIC compta amb comissions de valoració per a les diferents línies d’ajuts que convoca. Aquestes comissions tenen com a funció informar sobre les sol·licituds d’ajuts de procediments de concurrència competitiva. Estaran integrades per les persones següents:
-Un tècnic especialista del Departament de Cultura.
-Dues persones externes al sector públic de la Generalitat. En el cas d’ajuts a la promoció, difusió i projecció de la creació artística, una persona serà proposada pel plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), i en el cas de promoció de les lletres catalanes, una serà proposada per la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
-En els casos d’ajuts a la promoció, difusió i projecció de la creació artística i de promoció de les lletres catalanes, s’hi afegirà una persona externa al sector públic de la Generalitat a proposta del Plenari del CoNCA i de la Junta de Govern de la ILC.
-Un tècnic de l’OSIC amb veu i sense vot.

Tramitació electrònica
L’OSIC assegura que aposta per la modernitat, la claredat i l’agilitat en la relació dels ciutadans i l’Administració en la gestió de les subvencions de l’àmbit de la cultura. L’Oficina incorpora la tramitació electrònica. Se seguiran els estàndards actuals de la Generalitat en temes de tramitació electrònica (això significa utilitzar l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT), i s’incorpora la possibilitat d’adjuntar documentació en format electrònic. Pel que fa la claredat vers els ciutadans, es promou l’homogeneïtzació de les bases, es creen unes bases úniques de subvenció i unes bases específiques, i es publiquen els noms dels membres de les Comissions de Valoració en les bases de subvenció.

D’altra banda, la naturalesa jurídica de la nova entitat de tramitació de subvencions (entitat de dret públic sotmesa al dret privat), ha de possibilitar l’agilitació de la gestió de les subvencions, atès que d’acord amb l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana 2/2002 la nova entitat no requerirà d’intervenció prèvia i estarà dotada de tresoreria pròpia.

Més informació