Actualitat

El dimecres 20 de desembre, sessió informativa del SDE sobre l’IVA a les subvencions públiques

01/12/2017

El dimecres 20 de desembre, el Servei de Desenvolupament Empresarial ICEC organitza una sessió informativa sobre la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i que introdueix una modificació important en relació amb el tractament de l’IVA de les subvencions públiques.

Aquesta modificació especifica que les aportacions dineràries, sigui quina en sigui la denominació, que les administracions públiques efectuen amb la finalitat de finançar el foment de la cultura no es consideren subvencions vinculades al preu ni integren en cap cas l’import de la contraprestació, sempre que no existeixi una distorsió significativa de la competència.

OBJECTIUS
Analitzar el contingut i l’abast d’aquesta modificació, que va entrar en vigor el passat 10 de novembre.

Taller adreçat a professionals, directors generals, gerents, directors financers, responsables de fiscalitat d’empreses i associacions vinculades al sector cultural i creatiu.

PROGRAMA

09.15 – 09.30h    Registre i inscripcions

09.30 – 09.35h  Obertura de la sessió, a càrrec de Xavier Díaz, director de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).

09.35 – 10.45h La reforma recent de la Llei de l’IVA en matèria de subvencions. Referència especial a la cultura: antecedents, problemes i reforma.

10:45 – 11:00h Els efectes pràctics de la reforma. Períodes anteriors i posteriors a l’entrada en vigor de la nova llei.

11:00 – 11:15h Torn de preguntes

EXPERTS

Antonio Durán-Sindreu Buxadé, director acadèmic del Màster en Assessoria fiscal de la Barcelona School of Management – UPF, Doctor en Dret, Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, Membre numerari de la Real Acadèmia Europea de Doctors, Soci director de Durán-Sindreu, Asesores legales y tributarios, Soci Director de DS, Abogados y Consultores de Empresa.

Eduard Gracian, Professor de la UPF, Professor del Màster en Assessoria fiscal de la Barcelona School of Management – UPF, Advocat, Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, Associat de l’Àrea fiscal de Durán-Sindreu, Asesores legales y Tributario, Responsable de l’Àrea de Sector Públic de DS, Abogados y Consultores de Empresa.

Inscripcions aquí.