Actualitat

El curs de formació laboral bàsica de SindicArt dóna eines imprescindibles per a artistes

22/03/2011


Ahir va tenir lloc a l’Institut del Teatre el curs gratuït de formació laboral bàsica, organitzat per SindicArt i impartit per Núria Rubio, assessora laboral de l’AADPC. Prop de 30 professionals de l’APdC, AADPC, Ad’EC, AREC, ATECAT i GAC-SIG van poder resoldre els seus dubtes sobre nòmines, contractes de treball, atur, etc. Es van tractar el següents temes:

A.1. Relació laboral

Referència a l’Estatut dels Treballadors i el Codi Civil
Relació laboral comuna: drets i obligacions de les parts.
Relació laboral especial dels artistes en espectacles públics.:
Referència a l’Estatut dels Treballadors, el Codi Civil i la Llei de Propietat Intel·lectual.
Relació laboral especial:deures i obligacions de les parts.
Relació laboral versus relació mercantil. Tipus de treballadors: diferències entre professionals autònoms i treballadors assalariats. Referència al fals autònom.

A.2. Convenis col·lectius

Què són, què regulen, com s’estructuren, conseqüències del seu incompliment. Tipus de convenis o pactes col·lectius.
Convenis col·lectius laborals vigents a Catalunya:
Tècnics: Locals d’espectacles de Catalunya
Artístics: Actors i actrius de Teatre de Catalunya; Pacte Laboral de Dansa de Catalunya.
Pactes col·lectius en l’àmbit del treball autònom.

A.3. Contracte de treball individual

Modalitats, requisits mínims. Modalitats específiques dels contractes artístics.
Clàusules contractuals.Especificitat dels contractes artístics (clàusules laborals i civils).
Documentació a lliurar per l’empresa en finalitzar la relació laboral. Especificitat dels justificants d’actuació artística.
Contracte d’arrendament de serveis. Contingut mínim segons la LETA (cas especial dels TRADE).

A.4. Retribucions salarials

Concepte de salari. Percepcions salarials i extrasalarials.
Com calculem el salari (salari brut i salari net; aportació del treballador a la Seguretat Social i retenció IRPF; cost d’empresa).
Nòmines, liquidacions, pagament.
Retribucions a les relacions mercantils.
Empreses: diferents formes jurídiques existents.

B. SEGURETAT SOCIAL

C.1. Relació laboral i enquadrament dels treballadors a la SS
La TGSS.
Règim General de la SS i grups professionals.
Relació laboral especial i enquadrament dels artistes a la SS:
Col·lectiu d’Artistes integrat al Règim General i grups professionals.
Informes mensuals d’altes i baixes en el Col·lectiu d’Artistes. Justificants d’actuacions.
Règim Especial dels Treballadors per compte propi o Autònoms.

C.2. Cotització al Règim General de la SS

Cotització dels treballadors assalariats. Còmput dels dies cotitzats. Situacions d’assimilació a l’alta.
Cotització dels artistes en particular:
Cotització a compte i proposta de cotització definitiva (regularització anual).
Còmput dels dies cotitzats.
Situació específica d’assimilació a l’alta.
Cotització dels treballadors autònoms.

C.3. Prestacions de la SS

Accés a les prestacions de la SS. Les Entitats Gestores de les prestacions de la SS (INSS, MATEPSS, SPEE-OTG). Situació particular dels artistes.
Breu referència a les prestacions temporals més habituals, en especial per desocupació: assalariats i treballadors autònoms.
Breu referència a les pensions vitalícies: jubilació.
Treball temporal i prestacions socials: incompatibilitat. Modus operandi segons els casos.

Trobaràs més informació  i un artcle sobre “El mite dels 3000 euros” a:
http://sindicart.wordpress.com