Actualitat

Dada important: els sous d’intèrprets en un rodatge s’han de pagar passats 30 dies i no més

17/09/2020
Mica en mica l’activitat del sector es va reprenent i amb ella es reactiven, també els rodatges.
Creiem que és un bon moment per posar el focus en una pràctica malauradament habitual entre les productores audiovisuals, de pagar la feina realitzada transcorreguts 60 dies o més des de la data de la prestació de serveis.
Doncs bé, tenint en compte la normativa legal vigent, l’article 29 de l’Estatut dels Treballadors, l’abonament del salari no pot excedir d’un mes des de la realització de la prestació de serveis laborals.

Tanmateix, l’article 8.1 del Reial Decret Legislatiu 5/2000, del 4 d’agost, pel que s’aprova la Llei sobre Infraccions i Sancions en l’Ordre Social estableix que l’impagament i el retard reiterats en el pagament dels salaris constitueix una infracció molt greu susceptible de ser sancionada amb una multa que pot oscil·lar entre els 6.251 € i els 187.515 €, d’acord l’establert a l’article 40.1.c de la mateixa norma.

Aprofitem per recordar-vos que l’APdC, com a associació de caràcter sindical, vetlla pel compliment de la legalitat en el sector i oferim assessorament legal gratuït a totes les persones associades.