Actualitat

CulturaEnGira substituït per Programa.cat

14/04/2012
Programa.cat és la marca identificativa del nou conjunt d’accions de foment que promou el Departament de Cultura (DC), a través de la Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural (DGPCC), amb l’objectiu d’enfortir les programacions de teatres, auditoris i sales de tot Catalunya.

Data límit: 30 d’abril de 2012

Programa.cat buscarà la màxima implicació dels agents culturals locals a través de la participació activa de tots els agents. D’aquesta manera, es facilita que les iniciatives dels sectors de la cultura siguin programades atenent a criteris d’adequació amb la màxima llibertat, ajudant als teatres municipals a l’augment i diversificació de la seva activitat, i a la fidelització i la creació de nous públics.

Què cal fer per formar part de Programa.cat?

– Els agents culturals poden formar part de la llista oberta ponderada. (Heu d’entrar els vostres espectacles en l’aplicació informàtica clicant aquí i llegir el procediment).

PROCEDIMENT PER FORMAR PART DE LA LLISTA OBERTA PONDERADA

TEMPORADA 2012-2013
 
1. ASPECTES GENERALS:
1.1. La Direcció General de Promoció i Cooperació Cultural (DGPCC) fa pública una llista anual d’espectacles i concerts disponibles per la temporada 2012-2013 (de setembre 2012 a agost 2013).
1.2. Es proposen activitats per àmbits: teatre, dansa, circ i música. La llista contindrà un apartat específic d’espectacle familiar.
1.3. La DGPCC garantirà que el conjunt de l’oferta que es traslladi als programadors mantingui un equilibri d’àmbits i gèneres, estils artístics i formats dels espectacles.
1.4. Només podran presentar-se les produccions que s’hagin programat a les fires, festivals i programacions professionals a Catalunya, o que tinguin compromís escrit de programació per part d’algun programador durant aquesta temporada.
1.5. La llista inclourà produccions valorades i algunes també de finançades (percentatge sobre el caixet) segons els àmbits.
1.6. Les propostes finançades no podran optar a cap altre suport per actuació per part de cap ens o unitat del Departament de Cultura (DC).
 
2. REQUISITS MÍNIMS DE LES PROPOSTES:
2.1. Les companyies, grups i intèrprets hauran de ser professionals.
2.2. Per les propostes finançades no s’acceptaran les que hagin circulat pel territori amb un caixet inferior al proposat a la llista actual.
2.3. L’empresa es compromet a mantenir la fitxa artística de la proposta durant tot el període que hagin ofert. Qualsevol canvi s’haurà d’informar oportunament a la DGPCC mitjançant un informe  justificatiu. Aquest fet podrà ser penalitzat econòmicament si no hi ha una causa justa i motivada.
2.4 Per a propostes finançades, l’empresa es compromet a incloure la marca Programa.cat en els materials que la promocionin. El manual d’identitat corporativa explica el conjunt de normes que s’han de seguir per a la correcta aplicació d’aquesta marca, que sempre ha d’anar acompanyada del logotip del DC.
 
3. PROCEDIMENT:
3.1. Les companyies i mànagers presentaran les propostes d’espectacles o concerts per entrar a la llista oberta ponderada a través de l’aplicació Programa.cat. Hauran d’escollir la temporada i presentar la documentació que se’ls requereixi.
3.2. La DGPCC validarà les propostes presentades mitjançant l’aplicació informàtica assignant-los un estat (admesa, inadmesa…) Aquesta informació serà consultable, en tot moment, pels interessats.
3.3. El termini de presentació de propostes per a la temporada 2012-2013 començarà el 10 d’abril
de 2012 i finalitzarà el 30 d’abril de 2012.
3.4. Les propostes seran valorades pel comitè assessor de cada àmbit. Els comitès estaran formats per experts externs, programadors municipals i tècnics de la DGPCC, i es regiran segons els barems establerts en el Punt 4 d’aquest document.
3.5. Cada temporada les companyies hauran d’entrar els espectacles i concerts que vulguin incloure a la llista.
3.6. La DGPCC confeccionarà la llista oberta ponderada amb les propostes i la difondrà mitjançant un buscador de l’aplicació Programa.cat entre els programadors de Catalunya.
3.7. La DGPCC establirà un termini en el qual els ajuntaments hauran de tancar la contractació dels espectacles finançats amb les companyies i fer les peticions corresponents a la DGPCC per acollir-se a l’oferta. No s’acceptaran sol·licituds posteriors a la data de tancament.
 
4. ELS COMITÈS VALORARAN SEGONS ELS BAREMS SEGÜENTS:
4.1. Interès cultural (10 punts)
4.1.1. Autoria i contingut:
Grau d’interès de l’autor i obra.
4.1.2. Consolidació i emergència:
Nivell de consolidació del projecte artístic i/o de projecció dels intèrprets/executants, tenintven compte la incorporació de nous creadors.
4.1.3. Nous públics:
Capacitat de la proposta per atraure espectadors no habituals al teatre o auditori o, en el seu defecte, que la proposta recuperi segments de públics potencials per manca d’oferta específica. Es valoraran les activitats complementàries que ajudin a aconseguir nous públics.
4.1.4. Oportunitat:
Correspondència entre el contingut, objectius, autors, creadors, intèrprets o executants de la pròpia proposta artística amb el context social, cultural o polític en el moment de la seva programació. Es valoraran especialment les activitats que de manera institucional s’estableixin en cas d’homenatges o efemèrides concretes. També meritaran les propostes artístiques amb un contingut d’una contrastada rellevància patrimonial i/o social.
4.2. Qualitat artística (10 punts)
4.2.1. Capacitat de comunicació amb el públic:
Relació entre la proposta artística i la percepció del públic.
4.2.2. Coherència artística:
Nivell de connexió entre els diferents elements constitutius de la proposta artística (text, interpretació, posada en escena, estil..) i la seva realització.
4.2.3. Interpretació artística:
Grau de qualitat interpretativa i adequació tècnica dels executants i/o intèrprets.
4.2.4. Posada en escena:
Resultat final dels elements constitutius de la proposta artística: direcció, il·luminació, sonorització, escenografia, vestuari i maquillatge.
4.3. Aspectes econòmics (10 punts)
4.3.1. Adequació de la proposta artística al caixet proposat (8 punts):
Correspondència entre el caixet de la proposta artística i els estàndards generals de propostes o intèrprets assimilables.
4.3.2. Risc (2 punts):
Relació entre el grau d’assimilació/comprensió de la proposta artística del públic potencial i la previsió que la recaptació per venda d’entrades comporti un sobre cost no desitjat en les despeses de programació (caixet+fitxa tècnica).
 
5. ALTRES ASPECTES ECONÒMICS:
5.1. El suport no superarà en cap cas el 50% del caixet + IVA.
5.2. Per les propostes finançades, les companyies, grups i intèrprets es comprometran durant el període a no oferir el seu espectacle a un preu inferior al preu de gires.

Més informació: http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=baef434e33424210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=baef434e33424210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD